Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Infrastrukturminister Anna Johansson besökte länet 20 augusti med att åka Inlandsbanan från Östersund till Arvidsjaur. Foto: Mårten Edberg

Lyssna

Inlandsbanans utvecklingsmöjligheter diskuterades

En västerbottensdelegation träffade infrastrukturminister Anna Johansson på Inlandsbanan 20 augusti under sträckan Dorotea-Storuman i en av tågets vagnar för en avslappnad dialog kring Inlandsbanans möjligheter och utmaningar.

En västerbottensdelegation träffade infrastrukturminister Anna Johansson på Inlandsbanan 20 augusti under sträckan Dorotea-Storuman i en av tågets vagnar för en avslappnad dialog kring Inlandsbanans möjligheter och utmaningar. 

Infrastrukturminister Anna Johansson gjorde i veckan ett studiebesök på Inlandsbanan. Vid resan från Östersund till Arvidsjaur gavs ett 50-tal representanter för regionen, näringsliv, turism och kommuner möjlighet att träffa ministern och framföra synpunkter och idéer för en framtida utveckling av Inlandsbanan.

Framförallt framhölls Inlandsbanans betydelse som transportled i norra Sverige. Regionrådet Erik Bergkvist ,(S), inledde med att tacka Otto Nilsson, vd för Inlandsbanan för möjligheten till denna dialog. Han riktade också ett tack till Anna Johansson för att hon tagit sig tiden att göra denna resa. Erik Bergkvist gav en mer övergripande beskrivning av länet när det gäller möjligheter och utmaningar i allmänhet och när det gäller utvecklingen av infrastrukturen och kommunikationerna i synnerhet.

Regionrådet Erik Bergkvist i samtal med infrastrukturminister Anna Johansson. Till höger Thomas Hedlund, SCA. Foto: Mårten Edberg

Regionrådet Erik Bergkvist i samtal med infrastrukturminister Anna Johansson. Till höger Thomas Hedlund, SCA. Foto: Mårten Edberg

Thomas Hedlund, SCA, beskrev dels järnvägssystemets betydelse för SCA:s transporter, där Inlandsbanan och olika tvärbanor har central roll. Han lyfte också frågan om att där det inte finns järnväg ska det vara möjligt att ha längre lastbilar, som med principen ”En trave till” kan minska miljöbelastningen, utan att köra sönder vägarna eller orsaka några försämringar när det gäller trafiksäkerhet.

Johnny Holmgren, NLC Storumanterminaler, kunde berätta att terminalen, som kommit till stånd med bland annat medel från länstransportplanen som Region Västerbotten beslutar om, nu fått upp verksamheten på en mer betydande nivå. SCA har flyttat all timmer hantering dit och dialog förs med andra skogsbolag samt aktörer i Norge. Johnny informerade också om att ett viktigt nästa steg för terminalens utveckling vore att få till stånd ett triangelspår till Inlandsbanan, som i så fall kommer att gå under E45:an.

Richard Clemmey, Tertiary Minerals, gav ministern en kort redogörelse över det intresse som hans företag har av att utveckla en flouritgruva 25 km norr om Storuman, längs E12:an. Det pågår en dialog med rennäringens representanter och man hoppas att kunna få ett koncessionstillstånd inom ett år. En flouritgruva skulle innebära att betydande transporter skulle komma att gå längs Tvärbanan ned till Umeå hamn för vidare transport med fartyg. Detta skulle också vara en viktig del för NLC Storumanterminalens utveckling.

Bianca Byring, kollektivtrafikstrateg vid Region Västerbotten, tog upp frågan om det intresse som finns från Inlandsbanan att utveckla kollektivtrafiken längs Inlandsbanan. Det menade hon är intressant, men att det i så fall måste kunna hanteras inom befintliga ekonomiska ramar utifrån Västerbottens horisont, samt att trafiken totalt sett inte blir sämre. Frågan om hur man löser kollektivtrafiken för dem som inte bor i direkt anslutning till Inlandsbanans stationer är då särskilt central.

Mårten Edberg, Infrastrukturstrateg på Region Västerbotten, fördjupade informationen om infrastrukturens betydelse och vilka behov som finns. Han lyfte fram att järnvägen är ett system och att försämringar – eller förbättringar – direkt påverkar andra delar i systemet. Han menade att visst har Inlandsbanan sin betydelse, och att Region Västerbotten också som enda län prioriterat pengar för den i sin länstransportplan, men att när det gäller persontransporter på järnväg är Botniska korridoren och dess felande länk Norrbotniabanan av största vikt för länet. Norrbotniabanan skulle också få en stor betydelse för att säkra transporterna på järnväg, då stambanan mellan Vännäs är enkelspårig och därmed skapar stor sårbarhet i systemet.

Annica Sandström, tf. länsturistchef för Västerbottens Turism, gav en övergripande beskrivning av Västerbottens som turismlän och vilken betydelse besöksnäringen har för länets ekonomi. När det gäller infrastruktur och kommunikationer menade hon att detta i många fall är avgörande för att näringen över huvud ska kunna fungera. Och då handlar det om hela systemet: flyg, järnväg, busstrafik och inte minst vägarnas standard, och då särskilt in till länets fjälldalar.

Eva Banstorp, Företagarna, lyfte särskilt frågan om flygets betydelse och såg framför sig att länet skulle kunna bli mer enigt om hur flygtrafiken för inlandet ska säkerställas.

Jenny Lundkvist, samordnadere för Region 8, beskrev att hon är relativt ny i just den funktionen, men att hon som tidigare företagare inom besöksnäringen, också kunde vittna om kommunikationernas betydelse för denna. Hon sade att hon såg fram mot att Region 8-kommunerna ska kunna utveckla sitt samarbete och än tydligare lyfta fram vilka behov, brister och utmaningar som finns när det gäller kommunikationer och inte minst infrastruktur i de åtta kommunerna.

Text och bild: Mårten Edberg

Skriv ut

24 augusti, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer