Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Flernivåstyre i praktiken

flip_bild_web

FLIP (Flernivåstyre i praktiken) är en praktisk metod för flernivåstyre som är framtagen inom projekt Regional tillväxt på alla nivåer vid Region Västerbotten. Metoden syftar till att stärka samverkan mellan nivåerna EU, nationell och regional både vertikalt och horisontellt. Fokus är att samla resurser mot gemensamma strategier och mål för ökad regional konkurrenskraft.

Flernivåstyre är ett fenomen som växer i populäritet från både EU och nationell nivå men de konkreta erfarenheterna av hur det ska implementeras och användas är ännu få. Genom projektet Regional tillväxt på alla nivåer har former för flernivåstyre i den regionala tillväxtpolitiken testats. Projektet har identifierat ett antal konkreta ”gaps” som behöver överbryggas; ofta handlar det om former för stärkt dialog och samhandling vertikalt mellan olika nivåer (EU, nationell, regional och lokal) och samarbetet horisontellt inom varje nivå mot andra samhällsaktörer (näringslivet, akademin och civila samhället).

En viktig slutats av projektet är att flernivåstyre inte är en ”quick fix”. Det tar tid, är kapacitetskrävande och bygger på tillit och tålamod, dialog, ödmjukhet och vilja till ett gemensamt samarbete inom och mellan nivåer. Endast då kan mer effekt av den regionala tillväxtpolitiken nås. För att konkretisera har en modell ”FLIP” utvecklats som beskriver vilka hörnstenar ett fungerade flernivåstyre bör bygga på.

Stor potential för regional tillväxtpolitik

Arbetet har pågått mellan 2012-2014 och det har varit särskilt angeläget och lämpligt att genomföra projektet under tidsperioden genom att en ny strategi- och programperiod startade 2014. Den regionala utvecklingsstrategin för Västerbottens län 2014-2020 (RUS) med utgångspunkt i den demografiska utmaningen har varit en viktig grund för projektet eftersom strategin är styrande för den regionala tillväxten. Projektet har identifierat att det finns stor potential för den regionala tillväxtpolitiken genom stärkt dialog i hela kedjan/processen: analys – strategiutveckling – genomförande – uppföljning för att samla alla resurser mot gemensamma strategier och mål för ökad konkurrenskraft.

En annan slutsats av projektet är att för att mer effekt av den regionala tillväxtpolitiken ska nås bör genomförandet byggas på tre hörnstenar; platsbaserad utveckling, flernivåstyre och samhandling (enligt FLIP). Det handlar om en platsbaserad regional tillväxtpolitik.  Det åstadkoms genom:

– Att kunskapen om den regionala nivåns behov och utmaningar (inom t.ex. kompetensförsörjning) breddas genom spridning och diskussion i både nya och redan etablerade forum och arenor.

– ”Beställarkapacitetet”: de lokala och regionala nivåerna behöver vara tydliga i sina strategier och behov för att stärka samhandlingen med den nationella nivån för att dessa i sin tur ska kunna agera platsstödjande.

– Kapacitet behöver tillsättas (tid, resurser och kompetens) för att utveckla samhandlingen med aktörer utanför den egna organisationen.

 Genom projektet har bland annat: 

• En modell utvecklats – flernivåstyre i praktiken (FLIP) – som omfattar metoder för ett samlat och enskilt förändringsarbete i ett system som faktiskt håller ihop i hela kedjan. FLIP bygger på platsbaserad utveckling, flernivåstyre och samhandling.

• Nya arenor för samhandling inom och utanför regionen har etablerats. Projektet har också bidragit ökad kunskap och diskussion om flernivåstyre, dess utmaningar och möjligheter.

Ladda ned hela slutrapporten: Flernivåstyre i den regionala tillväxtpolitiken

Här kan du ladda ned en kortare version av slutrapporten. 

Fakta Flernivåstyrning/Multi-levelgovernance: EU-medlemskapet 1995 påskyndade utvecklingen genom att kräva partnerskap över gränserna, antingen mellan olika sektorer, regioner eller över nationsgränser. Att hitta formerna för samverkan och kommunikation mellan EU, stat, region och kommun, där de också samarbetar med näringslivet, universitet och frivilligorganisationer, kallas med ett gemensamt namn för ”flernivåstyrning” eller Multi-level governance.

Kontakt:

Aurora Pelli, projektledare
Regional tillväxt och flernivåstyrning
aurora.pelli@regionvasterbotten.se
Mobil: 070 – 611 57 77

Uppdaterad 18 maj, 2015 kl 16:37 av Aurora Pelli