Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Landsbygdskommitténs ordförande Johan Persson och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht under presskonferensen.
Lyssna

Stort intresse för Landsbygdskommitténs slutbetänkande

Den 4 januari lämnade den Parlamentariska landsbygdskommittén sitt slutbetänkande till Regeringen. Region Västerbotten ser nu positivt på de lagda förslagen.

Region Västerbotten har haft stora förväntningar på att slutbetänkandet innehåller konkreta förslag som ska stärka de glesa regionernas tillväxtförutsättningar. En parlamentariskt enig kommitté lägger nu fram 75 förslag för en sammanhållen landsbygdspolitik. Regeringen lovar att senast våren 2018 lägga en landsbygdsproposition på riksdagens bord men att redan under innevarande år komma med en del konkreta åtgärder utifrån landsbygdskommitténs förslag.

– De förslag som nu lagts fram av kommittén och som kan bli konkret politik kommer att stärka vår region påtagligt när nu mer än hälften av länets kommuner pekas ut, säger Erik Bergkvist (S), Regionråd vid Region Västerbotten.

– Att reglera insatstider för polisen som man gör för brandkåren och ambulansen kommer att stärka den polisiära närvaron i vårt län som helhet, fortsätter Erik Bergqvist. Landsbygdslån för bostadsbyggande är ett viktigt komplement för att hantera bostadsbristen på vissa orter i inlandet. Vi välkomnar även förslaget om att omlokalisera 10 000 statliga jobb från Stockholm och även förslaget om sänkta arbetsgivaravgifter i inlandskommunerna. Förstärkningen av kompetensförsörjningen och det förtydligade uppdraget till Universiteten att genomföra detta är oerhört viktigt för länets utveckling samt att ALMI och Saminvest AB får sina uppdrag förtydligade med ett större landsbygdsansvar till gagn för näringslivet.

Kommittén har haft i uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen politik för hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Frågeställningarna som lett arbetet har varit:

  1. Hur har Sveriges landsbygder utvecklats under de senaste 40–50 åren?
  2. Vilka effekter och vilken betydelse har den förda politiken haft för landsbygden?
  3. Hur ser den framtida utvecklingen ut och hur påverkas landsbygden?
  4. Hur ska en ny politik för landsbygden se ut?
  5. Vilka åtgärder behövs för att uppnå målen?

Kommittén har tidigare konstaterar att det finns goda förutsättningar för hållbar utveckling och tillväxt i Sverige landsbygder, bland annat genom platsbundna näringar, bioekonomi, ett attraktivt natur- och kulturlandskap och i besöksnäringen. Kommitténs menar även att den hittills förda politiken inte lyckats skapa tillräckliga förutsättningar för utveckling av landsbygden. Kommittén har pekat på möjligheterna att skapa bättre samordning mellan administrativa nivåer, ökad statlig närvaro i hela landet och att nyttja digitaliseringens möjligheter i större utsträckning för att främja landsbygdens utveckling.

Region Västerbotten har under kommitténs arbete angett en rad rekommendationer för en hållbar landsbygdspolitik anpassad för Västerbotten och norra Sverige, bland annat att:

– Underhåll och bärighet på befintlig infrastruktur är viktigast för landsbyden.
– Bredband är viktigt men digitalisering och tjänsteutveckling är prioriterat.
– Det ska finnas tillgång till utbildning i hela landet.
– Staten ska möjligöra nybyggnation i glesbygd.
– Strandskyddslagstiftningen behöver anpassas för landets skiftande förutsättningar.
– Det ska finnas rimliga förutsättningar för att bedriva jord- och skogsbruk på Sveriges landsbygd.

Region Västerbotten har även framhållit behovet av att ge landsbygdspolitiken en direkt koppling till det regionala utvecklingsansvaret, istället för att endast likställa frågorna med jordbruksstöd och jordbrukspolitik.

I juni 2016 deltog en representant från landsbygdskommittén vid Mötesplats Lycksele för att redovisa kommitténs delbetänkande. Vid samma tillfälle lämnades Region Västerbottens analys och förslag över till kommittén.

– Vi kommer nu analysera slutbetänkandet för att se om staten vill ge Västerbotten och andra glesbefolkade län bättre förutsättningar till tillväxt, säger Erik Bergkvist. Vi hoppas så klart att man tagit till sig av våra inspel. Det vore klokt av kommittén att använda sig av regionerna i det här arbetet, där den verkliga landsbygdsutvecklingen sker.

På bilden syns landsbygdskommitténs ordförande Johan Persson och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht under presskonferensen.

Länk till tidigare livesändning:
Se när landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tar emot slutbetänkandet.

För mer information:
Erik Bergkvist
erik.bergkvist@regionvasterbotten.se
070 6186855

Skriv ut

4 januari, 2017 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer