Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

– Vi har enormt mycket obebyggd mark. En flexibel syn på byggande i attraktiva lägen skulle kunna vara ett sätt att få människor att flytta till våra kommuner och vilja bo kvar, uttrycker Ewa-May Karlsson.

Lyssna

Strandskydd hinder för landsbygdens utveckling

– Istället för att underlätta byggande i strandnära lägen har det i många fall blivit svårare, säger Ewa-May Karlsson (C), regionråd, Region Västerbotten.
Region Västerbotten är kritisk till utredning om hur strandskyddet fungerar och svarar på remiss från Naturvårdsverket och Boverket.

– Istället för att underlätta byggande i strandnära lägen har det i många fall blivit svårare, säger Ewa-May Karlsson (C), regionråd, Region Västerbotten.
Region Västerbotten är kritisk till utredning om hur strandskyddet fungerar och svarar på remiss från Naturvårdsverket och Boverket.

2010 infördes förändringar i bestämmelser om strandskydd. Bland annat infördes så kallade LIS-områden, områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Avsikten var att skapa mer attraktiva boenden i regioner med låg bebyggelsetäthet. Region Västerbotten tycker inte att förändringen har fått avsedd effekt.

Attraktiva lägen kan locka till inflyttning
Fortfarande krävs att nya byggnader uppförs i anslutning till redan befintlig bebyggelse, ett krav som är relevant i tätbefolkade områden för att bevara ännu inte bebyggda områden och istället samla bebyggelse.
– I stora delar av Västerbotten har vi en omvänd utmaning.  Vi har enormt mycket obebyggd mark. En flexibel syn på byggande i attraktiva lägen skulle kunna vara ett sätt att få människor att flytta till våra kommuner och vilja bo kvar, uttrycker Ewa-May Karlsson.

Orealistiskt med nya inventeringar
Naturvårdsverket och Boverket föreslår att de generella undantag från strandskydd för mindre vattendrag som nu finns i Västerbotten ska tas bort. Länsstyrelsen ska få uppdraget att göra nya inventeringar och bedömningar om strandskydd.
Region Västerbotten anser det är orealistiskt att på nytt inventera vilka vattendrag som kan undantas från strandskydd. Västerbotten är stort med många sjöar och vattendrag, en del så små att de inte ens syns på kartan.
– Risken är att områden prioriteras där efterfrågan på strandnära byggande är hög, och att ett omotiverat skydd kvarstår där bara få vill bygga. Förslaget skulle kunna innebära att kommunernas utrymme att styra över ny bebyggelse minskar, säger Ewa-May Karlsson.

Nödvändigt med regionala skillnader
Utredarna förespråkar att hanteringen av strandskyddet blir mer lika i hela landet.
– Vi ska värna naturliv och allmänhetens möjligheter att vistas vid vattendrag. Det är en självklarhet. Men strandskyddet behöver hanteras olika i olika delar av landet. Lagen måste istället utvecklas så att LIS-områden verkligen blir ett verktyg för landsbygdsutveckling som det från början var tänkt, säger Ewa-May Karlsson.

Läs uppdraget: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2013/12/Tjänsteskrivelse_strandskyddsremiss.pdf
Läs remissvar: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2013/12/Yttrande-om-strandskydd.pdf

För mer information:
Ewa-May Karlsson (C), regionråd, Region Västerbotten, ewa-may.karlsson@vindeln.se070 663 64 94
Lena Friborg, strateg, miljö, energi och klimat, Region Västerbotten, lena.friborg@regionvasterbotten.se070 316 37 22

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se072 222 73 43

Fakta LIS-områden”, områden för ”landsbygdsutveckling i strandnära läge
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Under 2009 och 2010 trädde nya bestämmelser om strandskydd i kraft. Ändringarna av reglerna syftade bland annat till att främja utvecklingen i landsbygdsområden med god tillgång till stränder. Detta skulle ske genom att inom, i översiktsplaner, utpekade områden tillåta vissa lättnader i strandskyddet, att öka det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet samt att effektivisera prövningen genom en samordning av miljöbalken och plan- och bygglagen (prop. 2008/09:119 s. 33-35).

Fakta utvärderingen av lagen om LIS-områden
Naturvårdsverket och Boverket har på regeringens uppdrag gemensamt gjort en utvärdering och översyn av det nya regelverk för strandskydd som trädde i kraft 2009 och 2010. Myndigheterna föreslår att det ska bli enklare att införa lättnader i strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag, och åtgärder för att få en mer likvärdig tillämpning av reglerna. Uppdraget redovisades till Miljödepartementet och Socialdepartementet den 1 oktober 2013.
Läs mer om utvärderingen: http://www.boverket.se/Planera/planeringsfragor/Strandskydd/

Skriv ut

13 december, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer