NYHETER 2023-07-17

Förstärkningsläge avvecklas på Norrlands universitetssjukhus

På måndagen beslutade den lokala sjukvårdsledningen (LSSL) på Norrlands universitetssjukhus att avveckla förstärkningsläget då vårdplatsläget förbättrats.

Sedan den 29 juni har Norrlands universitetssjukhus varit i förstärkningsläge för att hantera bristen på vårdplatser. En lokal särskild sjukvårdsledning har varit igång för att snabbt vidta åtgärder och få en tydlig överblick över resurser både i Umeå och på övriga orter.

Nu har läget förbättrats så mycket att förstärkningsläget avvecklas.

Det är fortfarande en ansträngd vårdplatssituation både på Norrlands universitetssjukhus och på övriga sjukhus i länet men verksamheten kan nu ledas som vanligt i organisationen.

Vi kommer att fortsätta ha dialog mellan alla länets sjukhus och följa vårdplatsläget. Vi har ett gott samarbete mellan våra sjukhus och det är värdefullt särskilt när det blir brist på vårdplatser, säger Elisabeth Karlsson, sjukvårdsledare i lokal särskild sjukvårdsledning Umeå.

Förutom på IVA i Lycksele har ingen personal behövts kallats in från sina semestrar. Vid situationen i Lycksele har det handlat om tillfällig sjukdom hos tjänstgörande personal.

Fortfarande högt tryck på akutmottagningar
I dagsläget är det fortfarande många patienter som kommer till länets akutmottagningar som egentligen ska till primärvården.

– Har man ett akut behov av sjukvård ska man självklart åka till en akutmottagning, men är det inte akut ska man använda de andra vägarna till vård. Det finns mycket information om vad man kan göra själv på 1177.se och vill man kontakta vården finns 1177 på telefon, 1177 direkt eller den egna hälsocentralen, säger Elisabeth Karlsson.

14 juli

Den lokala särskilda sjukvårdsledningen (LSSL) på Norrlands universitetssjukhus har beslutat har man ligger kvar i förstärkningsläge över helgen. På måndag den 17 juli görs en ny utvärdering av läget och nytt ställningstagande i frågan görs.

Under veckan har det fortsatt varit ett mycket pressat vårdplatsläge på Nus men också på sjukhusen i Lycksele och Skellefteå, dessa är dock inte i någon förhöjd beredskapsnivå. Generellt är det är ett högt in- och utflöde av patienter och med överbeläggningar på flera avdelningar.

Mot slutet av veckan har läget stabiliserat sig något och ser lite bättre ut jämfört med tidigare. Men det pendlar upp och ned och är skört.

Samarbetet mellan avdelningarna, mellan de tre sjukhusen fungerar väldigt bra och en del patienter har förflyttats mellan sjukhusen i de fall där det har bedömts som lämpligt och patientsäkert.

Regionens mål är att ingen personal ska behöva kallas in från sina semestrar för att stärka upp bemanningen. På IVA i Lycksele har dock personal kallats in under delar av veckan i samband med tillfällig sjukdom bland tjänstgörande personal. På flera enheter har man schemalagt extra läkare för att hjälpa till vid ronderna.

Fortfarande är det många patienter som kommer till akutmottagningarna som egentligen ska till primärvården. Dessa patienter hänvisas till annan vårdnivå eller till egenvårdsråd.

12 juli

Den lokala särskilda sjukvårdsledningen har beslutat om fortsatt förstärkningsläge på Norrlands universitetssjukhus. Vårdplatsläget är pressat och det är ett högt tryck på vården. Det är samtidigt också hög belastning på sjukhusen i Skellefteå och Lycksele, även om dessa inte befinner sig i höjd beredskapsnivå.

På fredag utvärderas läget igen och nytt inriktningsbeslut för arbetet tas.

10 juli

Vårdplatsläget på de tre sjukhusen har under helgen och måndagen varit mer stabilt jämfört med föregående vecka. Men det pendlar upp och ned och är fortsatt skört. Den lokala särskilda sjukvårdsledningen beslutade därför att bibehålla Norrlands universitetssjukhus i förstärkningsläge fram till och med onsdag, då man åter ska utvärdera läget och ta nytt beslut i frågan. Lycksele och Skellefteå är fortsatt inte i någon förhöjd beredskapsnivå.

Samarbetet mellan avdelningarna, mellan de tre sjukhusen fungerar väldigt bra och en del patienter har förflyttats mellan sjukhusen i de fall där det har bedömts som lämpligt och patientsäkert. Många enheter har kunnat ta flera överbeläggningar. Det har inte varit någon fler situation där patienter har behövt övernatta på akutmottagningen på Norrlands universitetssjukhus.

Fortfarande är det många patienter som kommer till akutmottagningarna som egentligen ska till primärvården. Dessa patienter hänvisas till annan vårdnivå eller till egenvårdsråd.

Regionens mål och förhoppning är att ingen personal ska behöva kallas in från sina semestrar för att stärka upp bemanningen. På flera enheter har man schemalagt extra läkare för att hjälpa till vid ronderna.

7 juli

Läget är fortsatt något förbättrat på samtliga tre sjukhus. Trycket på akutmottagningen på Nus har blivit lägre. Veckan har präglats av mycket bra dialog och samarbete.

6 juli

Vårdplatsläget är något förbättrat i Lycksele och på Norrlands universitetssjukhus, fortsatt mycket ansträngt läge i Skellefteå. Sjukvårdsledningen har idag haft informationsmöte med FSG, skyddskommitté.

5 juli

Vårdplatsläget fortsätter vara väldigt ansträngt på länets tre sjukhus. Tack vare bra samarbete inom och mellan sjukhusen, har patienter kunnat flyttas inom länet och arbetsbördan kunnat fördelas så att överbeläggningsplatser fortsatt kan hållas öppna. 

4 juli

Det är fortfarande mycket ansträngt vårdplatsläge på samtliga tre sjukhus. Norrlands universitetssjukhus kvarstår i förstärkningsläge och bedömningen är att den avstämnings- och mötesstruktur som införts med dagliga regionövergripande möten, gör att vi bedömer att förhöjda beredskapsnivåer i Skellefteå respektive Lycksele inte skulle öka ledningskraften eller överblicken i nuläget.

Sjukvårdsledningen har beslutat att prioritera resurser från Bemanningsservice till SPEVA, Specialistvårdsavdelningen, för att möjliggöra fortsatt öppethållande av överbeläggningsplatser.

3 juli

Förstärkningsläget på Norrlands universitetssjukhus kvarstår. Vårdplatsläget är fortsätt väldigt ansträngt på samtliga tre sjukhus. Arbetet fortgår enligt sjukvårdsledningens planer och beslut.

30 juni

Den lokala särskilda sjukvårdsledningen som bildats på grund av förstärkningsläget på Norrlands Universitetssjukhus träffades under fredagen angående vårdplatsläget. Utifrån läget har regionen målbilden att Norrlands universitetssjukhus ska klarar av hälso-och sjukvårdens uppdrag utan inskränkningar i vårdnivå eller vårdkvalitet.

I nuläget planeras att redan inplanerad medicinskt prioriterad verksamhet nästa vecka skall genomföras. Möjligheter ses över för att effektivisera patientens väg genom vården och att förstärka avdelningar. Det kommer ske avstämningar om vårdplatsläget under helgen.

– Har man ett akut behov av sjukvård ska man uppsöka akutmottagningarna, men är det inte akut ska man använda de andra vägarna till vård, det vill säga 1177 eller den egna hälsocentralen, säger Brita Winsa som är hälso- och sjukvårdsdirektör.

29 juni

– Trots all ansträngning från personalen behöver vi kraftsamla för att vidta ytterligare åtgärder, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Ett antal förslag på åtgärder finns och just nu ser regionen över vilka som ska genomföras.

Om förstärkningsläge
Förstärkningsläge är det näst högsta beredskapsläget som en verksamhet kan sättas i. Det innebär att lokal eller regional särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för punktförstärkning av viktiga funktioner och stödfunktioner. På sjukhusen frigörs vårdplatser, bemanning utökas och planerad verksamhet ställs in.
Övriga lägen är stabsläge, som är den lägsta nivån, och katastrofläge som är den högsta.

Tillbaka till nyhetslistan