Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Projektmedel för arbetslösa skickas tillbaka till EU – uttalande strukturfondspartnerskapet

Det skulle vara riktigt illa om vi måste skicka tillbaka eu-medel ur socialfonden som vi har fått för arbetsmarknadsprojekt, säger Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande och Ewa-May Karlsson (C), regionstyrelsens vice ordförande, Region Västerbotten.

Det skulle vara riktigt illa om vi måste skicka tillbaka eu-medel ur socialfonden som vi har fått för arbetsmarknadsprojekt, säger Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande och Ewa-May Karlsson (C), regionstyrelsens vice ordförande, Region Västerbotten.
Företrädare för Sociala fonden med politiker och landshövdingar från Västerbotten och Norrbotten har idag gemensamt uttalat sitt missnöje med regeringens beslut att inte återanvända medel som inte nyttjas i pågående projekt. Vid mötet för strukturfondspartnerskapet deltog även Åsa Lindh, generaldirektör för ESF-rådet i Sverige, den myndighet som förvaltar socialfonden för EU i Sverige.

Åsa Lindh har bett regeringen om en utökad ram för att återanvända det återflöde av projektmedel som har skett ur redan pågående projekt. Återflödet har varit oväntat stort bland annat på grund av låga ersättningsnivåer till de som deltar i nu pågående arbetsmarknadsprojekt.

– Det handlar om stora summor som behövs nu när arbetslösheten är hög, vi måste ta tillvara alla medel för att våra länsbor ska komma i arbete, säger Ewa-May Karlsson.

Regeringsbeslutet innebär att 45 miljoner skickas tillbaka från Västerbotten och Norrbotten och för hela Sverige handlar det om 1,3 miljarder.

– Jag hoppas verkligen att regeringen tänker över sitt beslut och tar till sig det uttalande som idag antogs vid strukturfondspartnerskapsmötet i Skellefteå, säger Erik Bergkvist.

————————–

UTTALANDE

Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland

Medlefors folkhögskola, Skellefteå den 6 december 2011

ESF-rådet, den myndighet som förvaltar Europeiska socialfonden i Sverige har begärt en utökad ram till 4,3 miljarder kronor för att kunna ta tillvara och på nytt utlysa ett oväntat högt återflöde av medel från redan pågående projekt. Regeringen har istället beslutat att begränsa ramen till 3 miljarder kronor.

– I en tid av global oro och hög andel arbetslösa ungdomar och utlandsfödda får beslutet konsekvenser som inte gynnar strategin för fler i arbete. En översyn kommer att göras av pågående projekt för att kunna snabba på återföringar. Projekt som idag prioriterats ”om medel finns” kan på så sätt erbjudas medfinansiering senare under året uttalar Per-Ola Eriksson, landshövding i Norrbotten och ordförande för strukturfondspartnerskapet Övre Norrland.

– Med sin speciella inriktning har socialfonden stor betydelse för samhällets allra svagaste och de som idag står längst bort från arbetsmarknaden, sägerErik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten.

Europiska socialfonden ger stöd till projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Programområde 1 handlar om att underlätta för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav, programområde 2, är inriktad på de som står långt ifrån arbetsmarknaden och ska ge ökad möjlighet för deltagarna att komma in och stanna kvar på arbetsmarknaden.

Den av regeringen begränsade ramen innebär att drygt en miljard kronor av tillgängliga projektmedel kommer återföras till EU. För Övre Norrlands del handlar det om en sammanlagd minskning av projektmedel som uppgår till 47 miljoner fördelat på programområde 1 och 2.

– Att hitta regional medfinansiering till den här typen av projekt har aldrig varit ett problem och det är mycket olyckligt att vi inte använder de medel som EU-medlemskapet omfattar. Vi hoppas att regeringen omprövar beslutet innan den 31 mars då tidsfristen går ut och projektmedel annars måste återföras till EU, uttrycker Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten.

Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland ställer sig bakom ESF-rådets begäran om en utökad budgetram för att på bästa sätt stimulera sysselsättning och tillväxt i hela Sverige.

– Finanskrisen 2008-2010 vittnar om att företagen i Övre Norrland med hjälp av medel från socialfonden kunde ersätta utebliven produktion med utbildning. Därmed stod de rustade och konkurrenskraftiga när konjunkturen vände. Nu är vi sannolikt på väg in i en ny lågkonjunktur. Insatser inom ramen för socialfonden kan få en betydande roll för företagen uttrycker Per-Ola Eriksson, landshövding Norrbotten och ordförande för strukturfondspartnerskapet Övre Norrland.

Per-Ola Eriksson, landshövding Norrbotten, ordförande strukturfondspartnerskapet Övre Norrland

Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten, vice ordförande strukturfondspartnerskapet Övre Norrland

———————-

Fakta
Europiska socialfonden ger stöd till projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Programområde 1 handlar om att underlätta för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav, programområde 2, är inriktad på de som står långt ifrån arbetsmarknaden och ska ge ökad möjlighet för deltagarna att komma in och stanna kvar på arbetsmarknaden.
Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Socialfonden i Sverige.
Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland prioriterar vilka projekt som ska finansieras från regionala och sociala fonden. Övre Norrland består av Norrbottens och Västerbottens län. Förvaltande myndigheter är Tillväxtverket och ESF-rådet för regionala respektive sociala fonden. Strukturfondsprogrammen gäller under perioden 2007-2013

För information
Per-Ola Eriksson, landshövding Norrbotten, ordförande strukturfondspartnerskapet Övre Norrland, 070-629 60 05
Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten, 070-618 68 55
Ewa-May Karsson (C), regionstyrelsens vice ordförande, Region Västerbotten, 070-663 64 94

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072-222 73 43,mariann.holmberg@regionvasterbotten.se
Jessica Rönnerg, informationschef, Länsstyrelsen Norrbotten, 070-364 46 97,jessica.ronnberg@lansstyrelsen.se

Skriv ut

6 december, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer