Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Så ser strategin ut för Västerbottens framtid

- Det är viktigt att länets ambitioner lyfts fram och vilka områden som är prioriterade i regionen, säger Erik Bergkvist (S)

UTVECKLING. Sex områden prioriteras. Det är resultatet av det gemensamma strategidokument som idag har beslutats av Region Västerbottens regionfullmäktige. – Det är viktigt att länets ambitioner lyfts fram och vilka områden som är prioriterade i regionen. Regioner som har en bra strategi och som är tydliga med vad man vill lyckas vanligen bättre i utvecklingsarbetet, säger Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande.

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Skälet till att förbundets medlemmar, länets 15 kommuner och Västerbottens läns landsting, bildade Region Västerbotten den 1 januari 2008 var att i en politisk styrd organisation ta ett regionalt politiskt ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna och ha ett tydligt politiskt företrädarskap i det regionala tillväxtarbetet.

Utvecklingsstrategin ger inriktning och prioriteringar för utvecklingen fram till och med 2013. Strategin är en gemensam stomme för aktörer i länet att bygga sitt utvecklingsarbete kring. Den ligger till grund för genomförandet av t ex strukturfondsprogram och det regionala tillväxtprogrammet. RUS är också en gemensam plattform för diskussioner mellan de politiska företrädarna för Västerbottens län och den nationella nivån, EU samt andra regioner.

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en revidering av det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) 2007-2013 och är alltså inte en helt ny strategi, men innebär förutom namnbytet från program till strategi, också viktiga förtydliganden av de prioriteringar som Västerbottens län gör i sitt utvecklingsarbete. – Att revidera strategin känns angeläget mot bakgrund av att det skett mycket både i vår omvärld och inom länet, sedan den togs fram under 2005-2006”, säger Gunilla Lundgren (S), ordförande för Region Västerbottens förbundsfullmäktige.

Sex områden 
Revideringen av länets utvecklingsstrategi har genomförts av Region Västerbottens län tillsammans med kommuner, landsting, näringslivsorganisationer, statliga myndigheter samt intresseorganisationer. Strategin inriktar utvecklingsarbetet mot sex områden med 19 prioriteringar.

1. Utvecklingsområdet Ökad nettoinflyttning prioriterar en stärkt positionering av regionens livsmiljöer och ökat funktionellt samarbete.

2. Området Utveckling av näringsliv och företagande lyfter behovet av att stimulera entreprenörskap och företagande i bred bemärkelse med särskilt fokus på att stärka möjligheterna för såväl kvinnor som män oavsett etnisk bakgrund att bli företagare. Vidare prioriteras att öka sysselsättningen och att stärka Västerbottens konkurrenskraft genom att kraftsamla kring starka innovativa miljöer inom länets näringsliv och forsknings och utbildningsmiljöer, öka förädlingen av länets naturresurser samt genom att främja miljödrivet företagande och företagande inom miljöteknik samt att stärka tjänstesektorn, kulturella/kreativa näringar och besöksnäringen.

3. Inriktningen mot Kompetensutveckling och arbetskraftsförsörjningprioriterar att höja utbildningsnivån på länets arbetsmarknader. Vidare prioriteras att ta vara på all kompetens och arbetskraft genom att uppmuntra ett livslångt lärande och kompetensutveckling samt att skapa en välkomnande arbetsmarknad där särskilt fokus riktas mot utrikesföddas och ungdomars möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Samverkansstrukturer mellan utbildningsanordnare, näringsliv och offentliga aktörer prioriteras för att skapa en matchning mellan utbud och efterfrågan på kompetens både på lång och kort sikt men även för att öka andelen studenter som väljer att stanna i regionen efter avslutad utbildning.

4. Inriktningen Utveckling av kulturlivet betonar vikten av att stärka möjligheterna till deltagande i kulturlivet i hela länet samt att utveckla kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga. Här lyfts även kultursektorns möjligheter att genom samverkan även stärka näringslivet, det civila samhället och andra delar av samhället.

5. Inriktningen Tillgänglighet och infrastruktur är viktiga faktorer för länets utveckling. Här prioriteras en stärkt tillgänglighet för utveckling i hela länet och infrastrukturen i ett systemperspektiv. Dessa prioriteringar lyfter vikten av goda kommunikationer både avseende IT och transporter. Snabba förbindelser inom länet men också till Europa och världen är viktiga för att stärka länets utveckling. Vikten av att satsa på viktiga transportstråk, pendlingsmöjligheter och god IT infrastruktur är några av de aspekter som lyfts fram inom detta område.

6. Slutligen. Det regionala utvecklingsarbetet inriktas också motInternationellt samarbete och omvärldskontakter. Här prioriteras flerregionala samarbeten, ett aktivt arbete inom Östersjöstrategin och ett stärkt deltagande i europeiska forskningsprogram samt stimulans till ett ökat internationellt samarbete och ett stärkt territoriellt samarbete över nationsgränsen. Inriktningen syftar till att såväl stärka Västerbottens roll på den internationella arenan som att främja regional utveckling genom att arbeta med utvecklingsfrågor över läns- och nationsgränsen samt att stärka näringslivets möjligheter att hitta nya marknader.

För ytterligare kommentarer med anledning av detta pressmeddelande. Kontakta regionstyrelsens ordförnde Erik Bergkvist 070 – 618 68 55

 

Presskontakt: Thomas Hartman 070 – 666 4995

Skriv ut

17 mars, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer