Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Revisorernas granskning av Region Västerbotten

I samband med förbundsfullmäktige den 28 mars redogjordes för revisionsrapporten för 2017. Det finns åtskilliga saker som är positiva men även saker att utveckla. En sådan sak gäller projektbeslut där det enbart finns en beslutsnivå i Region Västerbotten. Här menar revisorerna att det skulle behövas ytterligare en beslutsinstans så att man har två beslutsben. Dock har inte revisorerna hittat några sakliga fel i hanteringen. Förbundsstyrelsen kommer att avge sitt yttrande över rapporten i maj/juni.

 

I samband med förbundsfullmäktige den 28 mars redogjordes för revisionsrapporten för 2017. Det finns åtskilliga saker som är positiva men även saker att utveckla.

Revisionen har för 2017 granskat följande delar av Region Västerbottens verksamhet
– Delårsrapport och årsredovisning
– Ansvarsutövande: förbundsstyrelsen
– Förbundsägda bolag
– Personalrekrytering
– Arbetsmiljöarbete
– Projektverksamheten- etapp 2

Den huvudsakliga bedömningen är god
Revisionen har granskat om Region Västerbottens verksamhet år 2017, genom det som redovisas i årsredovisningen för 2017, är utfört i enlighet med lagens krav, god revisionssed och enligt de mål som är antagna.

Revisionen bedömer att:
– Årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering, den ekonomiska ställningen och att årsredovisningen innehåller den information som enligt lag krävs.
– Region Västerbotten lever upp till kraven om god ekonomisk hushållning.
– Räkenskaperna för Region Västerbotten är rättvisande.

Positiva resultat som revisionen uppmärksammar:
– att årsredovisningen är kvalitetsmässigt bättre 2017 än 2016.
– att sjukfrånvaron har minskat från 4,2 % till 1,5%.
– att rapporteringen om förbundets bolag blivit bättre med tydligare fokus på måluppfyllelse.
– att Region Västerbotten lever upp till alla sina finansiella mål.

Utvecklingsområden
I revisionsrapporten lyfts också ett antal utvecklingsområden. Ett av dessa är beslutshanteringen av projektmedel. Frågan är komplex, omfattande och samtidigt viktig del av Region Västerbottens verksamhet.

Det finns bara en beslutsnivå i Region Västerbotten, och det är regionstyrelsen. Samtidigt sköter förbundsstyrelsens myndighetsutövning, i form av projektbeviljande, genom sitt arbetsutskott. Här menar revisorerna att det skulle behövas ytterligare en beslutsinstans så att man har två beslutsben.

Det här är ett vanligt förekommande problem i flera regioner/kommunala samverkansorgan. I fallet Region Västerbotten har inte revisionen kunnat hitta några sakliga fel i förbundsstyrelsens utövande och revisionen kan inte heller se att det finns något fog för att tro att Region Västerbotten gynnar sig själv i projektbeviljandet.

Vad händer nu?
Förbundsstyrelsen kommer behandla revisionsrapportens påpekanden och ge sitt yttrande i maj/juni.

Skriv ut

9 april, 2018 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer