Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Kampanjen om att Elda rätt ger Mer Värme–Mindre sot!

Lycksele, Norsjö och Vännäs kommuner i samverkan med Miljösamverkan Västerbotten och Länsstyrelsen går ut med information om att elda så att utsläpp av sot och andra luftföroreningar minskar och samtidigt uppnår en minskad åtgången av ved.
– Jag hoppas att budskapet ska förmå människor att ändra sina vanor och börja elda rätt, säger Svante Bodin, ICCIs Europeiska chef.

Lycksele, Norsjö och Vännäs kommuner i samverkan med Miljösamverkan, Region Västerbotten och Länsstyrelsen går ut med information i form av en enkel och lättfattlig broschyr till de som eldar med ved . . .

. . . om att minska både utsläpp av sot och andra luftföroreningar och samtidigt minska åtgången av ved.

– Jag hoppas att budskapet ska förmå människor att ändra sina vanor och börja elda rätt, säger Svante Bodin, ICCIs Europeiska chef.

Tänd veden uppifrån
Den främsta förändringen i eldningsvanor som rekommenderas är, att tända veden uppifrån istället för underifrån. En stor mängd, kanske den största, utsläpp sker just vid tändning av brasan/elden.
Broschyren beskriver också hur nästa vedinlägg ska gå till, hur man kontrollerar att inget sot bildas och hur man ska hantera veden. Det finns också förklaring om och hur sot bildas och sotbildning.

Senaste rönen minskar utsläpp av luftföroreningar
Syftet med kampanjen är att förmå de som eldar med ved, att genom att tillämpa de senaste rönen om vedeldning, väsentligt kunna minska utsläppen av luftföroreningar och sot samtidigt som det går åt mindre ved för uppvärmningen.

Kampanj för att rädda Arktis och världen
Kampanjen och råden har utarbetats genom stöd från Nordiska Ministerrådet och är en följd av de nordiska miljöministrarnas strävan att de nordiska länderna ska minska utsläppen av bland annat sot som bidrar till en ökad uppvärmning och avsmältning av is och snö i Arktis. Den största källan till sot i de Nordiska länderna är vedeldning (efter dieselbilar, som minskar utsläppen snabbt beroende på de nya EU-kraven). Arktis är viktigt för alla som bor i Nordliga länder men avsmältningen av Grönlandsisen bidra också till att havsytans nivå höjs drastiskt. Det påverkar hela världen.

Börja elda rätt
Bakom arbetet med broschyren ligger International Cryosphere Climate Initiative (ICCI), som genom stöd från Nordiska Ministerrådet tagit fram broschyren faktainnehåll. Svante Bodin, ICCIs Europeiska chef, som under 20 år jobbat med klimatfrågor och luftföroreningar på Miljödepartementet, har samordnat arbetet med att organisera kampanjen.
– Att minska utsläppen av sot och andra luftföroreningar från vedeldning är en viktig åtgärd för att förbättra den lokala luftkvaliteten men också för att bidra till att rädda Arktis. Jag hoppas också att vi ska kunna gå vidare och informera större grupper om fördelarna med att elda enligt de nya råden, säger Svante Bodin, ICCIs Europeiska chef.

Läs Broschyren: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/02/Elda-Rätt-minska-sot-1402101.pdf

Läs Faktablad: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/02/Faktablad-Elda-rätt.pdf

Kontakt
International Cryosphere Climate Initiative, Svante Bodin, European Director, 0722 350878, svante@iccinet.org
Länsstyrelsen, Fredrik Sjunnesson, 010 2254361, fredrik.sjunnesson@lansstyrelsen.se
Miljösamverkan, Region Västerbotten, Lisa Redin, 070 282 16 57 lisa.redin@regionvasterbotten.se
Lycksele Kommun, Jenny Holmqvist, 0950-16600, jenny.holqvist@lycksele.se
Vännäs Kommun, Malin Holmlund, 0935 142 19, malin.holmlund@vannas.se
Norsjö Kommun, Stefan Sjöström, 070 6200902, stefan.sjostrom@norsjo.se

Presskontakt: Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se

 

Fakta Black Carbon (BC) – Sot
BC är en av de så kallat kortlivade klimatpåverkande luftföroreningarna (eng. Short-Lived Climate Pollutants-SLCP) som starkt bidrar till både den globala uppvärmningen men också till den snabba avsmältningen och uppvärmningen av jordens is- och snötäckta områden som till exempel Arktis.
BC, som förekommer som små svarta partiklar (mindre än en mikrometer), värmer luften och när de faller ner på snö och is påskyndar de avsmältningen. Effekten är mycket påtaglig i Arktis. BC kommer från utsläpp från dieselbilar, dieselmaskiner, vedeldning, förbränning av skörderester, flaring från olje- och gasproduktion och fartygstrafik. I Norden är vedeldning den största källan till utsläpp av BC (efter utsläpp från dieselbilar som dock minskar mycket snabbt beroende på de nya EU-kraven på utsläpp, EURO-VI) som dessutom sker nära eller i Arktis och därmed får en större påverkan än andra källor längre bort. För bakgrund om klimatutvecklingen i Arktis och kort-livade klimatpåverkande ämnen se ex. http://iccinet.org/thinicepubfinal.
Forskning visar att mer en än tredjedel av utsläpp från befintliga spisar, kaminer och pannor går att undvika genom att elda rätt. Eftersom omsättningstakten är låg för hushållens spisar och pannor är det en naturlig åtgärd att försöka påverka folks eldningsvanor. En minskning av utsläppen påverkar inte bara Arktis utan medför också bättre lokal luftmiljö genom minskning av partiklar och andra luftföroreningar. Minskade sotutsläpp minskar också risken för sotbränder.

Fakta projekt för minskade utsläpp av Black Carbon
ICCI (International Cryosphere Climate Initiative) har fått ett anslag av Nordiska Ministerrådet (NMR) för att genomföra ett pilotprojekt om möjligheterna att minska utsläppen av Black Carbon (BC), eller sot.
NMR-projektet om vedeldning innehåller flera komponenter. Det omfattar kontakter och dialog med tillverkare av spisar, kaminer och pannor för vedeldning, myndigheter och experter på vedeldning. Vidare har projektet tagit fram en gemensam Nordisk plattform för mätning och testning av BC-utsläpp från vedeldning. ICCI har också tagit fram en rapport om hur de Nordiska länderna hanterat miljöstörande utsläpp från vedeldning under de senaste decennierna med tyngdpunkt på partiklar för att se vilken lagstiftning eller regleringar som varit effektiva och som kan ligga till grund för kommande åtgärder mot utsläpp av BC från vedeldning i de Nordiska länderna.

Fakta Elda Rätt – kampanj
En viktig del av projektet gäller att genomföra kampanjer i de Nordiska länderna för att förmå människor att ändra sina eldningsvanor och därmed minska utsläpp av sot, partiklar och andra luftföroreningar och minska vedåtgången, det vill säga öka effektiviteten. ICCI har tillsammans med berörda kommuner tagit fram en broschyr med fackgranskade råd om att elda rätt för att spara ved och minska utsläppen av sot och andra luftföroreningar. Den är tillämpliga på spisar, kaminer och pannor som eldas med vedträn och har särskilt tagit hänsyn till vad som är viktigt för att undvika sotbildning.
ICCI har stått för tryckningen av broschyrerna genom medel från Nordiska Ministerrådet. Broschyren har utformats i samarbete med Västerbottens läns kommuner och Länsstyrelsen. En liknande kampanj genomförs också i Kronobergs Län liksom i Finland och Norge. En viktig del i kampanjen är att informera sotarna som har tillsyn över beståndet av spisar och kaminer och kan tillhanda ett register över vilka som eldar.

Skriv ut

13 februari, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer