NYHETER 2023-06-12

Kungörelse Regionfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2023

Ledamöterna i regionfullmäktige i Västerbottens län kallas till samman­träde den 20 juni 2023.

 

Tid:                Tisdagen den 20 juni klockan 8.30-17.00 (cirka)

 

Plats:              Rådhusesplanaden 6, Umeå, ”Sessionssalen”

 

Ärenden som ska behandlas vid sammanträdet har tagits upp i bifogade före­dragningslista. Föredragningslista, bilagor samt information om sammanträdet finns dels på www.regionvasterbotten.se/regionfullmaktige, dels på Regionens hus, Köksvägen 11, Umeå.

 

Sammanträdet är öppet för allmänheten och går att följa på plats genom Region Västerbottens webbplats (www.regionvasterbotten.se).

 

REGION VÄSTERBOTTEN

Regionfullmäktige

 

Harriet Hedlund                                          Sofia Jonsson

Ordförande                                                 Sekreterare

                                                    

                                                                                                                                  

 

BEVIS

 

Anslagsdatum                      2022-06-12

 

Plats för anslag                    Region Västerbottens officiella anslagstavla www.regionvasterbotten.se samt på Köks­vägen 11, Umeå.

 

                                   

 

Regionfullmäktige 2023-06-20

 

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare samt tid och plats för                             justering        
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Anmälan av motioner
 6. Anmälan av interpellationer
 7. Anmälan av frågor
 8. Revisorernas information till fullmäktige
 9. Region Västerbottens delårsrapport per april 2023
 10. Prövning av ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Umeåregionen                   år 2022
 11. Prövning av ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Skellefteå-   Norsjö år 2022
 12. Prövning av ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Södra Lappland                 år 2022
 13. Förändrad planerings- och budgetprocess
 14. Årsredovisning och revisionsberättelse år 2022 Kommunalförbundet                  Svensk Luftambulans
 15. Årsredovisning och revisionsberättelse år 2022 för Norra              Sjukvårdsregionförbundet
 16. Förslag till budgetram år 2024 samt plan 2025-2026 för               Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
 17. Årsredovisning och revisionsberättelse år 2022 för                       Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
 18. Justering av Attestreglemente med tillämpningsanvisningar för     Region Västerbotten
 19. Revidering av generell instruktion till ombud på bolagsstämmor
 20. Ändrad patientavgift för PSA-provtagning inom organiserad          prostatacancertestning
 21. Färdplan Nära Vård 2030 i Västerbotten
 22. Justering av taxa för regionbusstrafiken
 23. Förändrade krav avseende förnyelsebara drivmedel i kollektivtrafiken
 24. Svar på motion nr 23-2021 HPV-självtest
 25. Svar på motion nr 3-2022 Romsk inkludering
 26. Svar på motion nr 5-2022 1500 patienter per läkare
 27. Svar på motion nr 14-2022 Avgiftstrappa för språktolk
 28. Svar på motion nr 2-2023 Inför förmånscykel till regionens anställda
 29. Fullmäktigeberedningarnas arbete delår 1
 30. Handlingar för kännedom
 31. Valärenden 2023
 32. Besvarande av frågor
 33. Besvarande av interpellationer
Tillbaka till nyhetslistan