Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Översyn av gemensamma, regionala FoU-miljöer i Västerbottens län

Länets kommuner och landsting står som ägare och finansiärer av två FoU-verksamheter på välfärdsområdet; FoU-Välfärd och Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten (KunskC).

Vi  har dock skilda uppdrag och separata styrgrupper med representation från ägarna, vilka i KunskC’s fall också utgörs av den organiserade brukar- och anhörigrörelsen. Utifrån behovet av ökade ekonomiska insatser från ägarna till båda verksamheterna beslutades om en översyn av FoU-miljöerna.  Fokus för översynen skulle ligga på hållbarhet och långsiktighet inom området vård och omsorg, socialtjänst, socialpsykiatri, psykiatri ”och angränsande hälso- och sjukvård”.

Översynen syftade till att ge huvudmännen underlag med fakta och överväganden för ställningstagande kring möjligheter att helt eller delvis samordna verksamheterna utifrån följande aspekter:

 • Ekonomi, finansiering
 • Brukarperspektiv
 • Organisering
 • Ledning, styrning

Uppdraget gick till Christer Jilder f.d. utvecklingschef vid Umeå kommun.

Översynen genomfördes under vintern/våren 2016 och resulterade i två förslag vars huvuddrag redovisas nedan.

Alternativ 1.

 • Socialpsykiatriskt kunskapscentrum och FoU välfärd fortsätter som två separata enheter med sina specifika uppdrag.
 • Gemensam övergripande Styrgrupp inrättas
 • Verksamheterna inrättar var sitt FoU-råd.
 • Utökat samarbete skall utvecklas
 • Ekonomiskt tillskott krävs för Socialpsykiatriskt kunskapscentrum (givet att FoU-välfärd får ett redan utlovat tillskott från kommunerna)

Alternativ 2

 • Sammanslagning till en gemensam FoU- enhet med en ledare och en styrgrupp
 • Personal från KunskC arbetar med inriktning på psykiatri och socialpsykiatri
 • Personal från FoU-välfärd arbetar med inriktning på övrig socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.
 • Var sitt FoU-råd inrättas.
 • Gemensam FoU-plan och verksamhetsberättelse
 • Gemensam arbetsplatsträff
 • 50% chefstjänst reduceras, 25 % chef omvandlas till FoU-strateg
 • Ekonomiskt tillskott krävs, dock mindre än alternativ 1.

Vad händer nu?

Den länsgemensamma tjänstemannastrygruppen LSG har tagit emot Jilders översynsrapport, och man kommer att ta ställning under hösten 2016. Beslut kan väntas först sent under året. Under tiden jobbar vi på som vanligt.

Skriv ut

2 augusti, 2016 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer