Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Marie Ernestad, chef för FoU Västerbotten, och Sabina Wikgren Orstam, sektionschef, vård och socialtjänst på SKL, under konferensen Att bygga strukturer för kunskapsutveckling 2.0.

Lyssna

”Social välfärd viktig del av regional utveckling”

– För att möta framtida utmaningar som en åldrande befolkning och ojämn befolkningsutveckling är det nödvändigt med gemensamma strategier för social välfärd, säger Marie Ernestad, chef för FoU Västerbotten.

– För att möta framtida utmaningar som en åldrande befolkning och ojämn befolkningsutveckling är det nödvändigt med gemensamma strategier för social välfärd, säger Marie Ernestad, chef för FoU Västerbotten.

Sveriges Kommuner och Landstings konferens Att bygga strukturer för kunskapsutveckling 2.0 hölls den 21 november i Upplands Väsby. Politiker och tjänstepersoner från alla län fanns representerade.

Social välfärd och regional utveckling
Regionförbundet Örebros regionala utvecklingsstrategi (RUS) antogs 2010 och där ingår sociala välfärdsfrågor som en integrerad del. Frågorna fanns inte till en början, men efter diskussioner bland politiker och tjänstepersoner växte en enighet fram om att social välfärd bör finnas med som bas för ett gott tillväxtklimat.

– Region Västerbotten är just nu mitt i arbetet med att ta fram en RUS, därför var det särskilt intressant att ta del av Örebros erfarenheter, säger Anita Helgesson, strateg vård och omsorg på Region Västerbotten.

Regionförbundet Örebro tog hjälp av konsulter för att ta fram programmet för social välfärd, som är ett underprogram till RUS:en. En programgrupp bestående av nyckelpersoner från regionen jobbade sedan med programmet som till sist sammanställdes av forskningsledare från FoU. Sammanlagt tog arbetet ungefär ett år.

Samverkan ger resultat
Programmet för social välfärd har fått ett positivt mottagande av politiker och tjänstepersoner på Regionförbundet Örebro. Att bygga ihop verksamheter har varit framgångsrikt, som enligt regionförbundet gjort att man fått gemensamma verktyg för implementering och förändring som inte fanns tidigare. 

Även Region Dalarna har arbetat aktivt för ökad samverkan. Här har en Välfärdsberedning bildats med uppdrag att samordna gemensamma frågor mellan kommuner och landsting inom socialtjänst, vård och omsorg samt hälso- och sjukvård.

Marie Ernestad, chef för FoU Västerbotten, berättar att Region Västerbotten kommer att inspireras av Regionförbundet Örebros och Region Dalarnas erfarenheter i arbetet med att inkludera sociala välfärdsfrågor i Västerbottens RUS.

– Det är tydligt att social välfärd är viktigt för regional utveckling. För att möta framtida utmaningar är det nödvändigt med gemensamma strategier för samverkan, säger Marie Ernestad.

 Staffan Näslund, socialchef Skellefteå kommun, betonar också vikten med att få med de sociala välfärdsfrågorna.

– Det gemensamma arbetet som startat i Västerbotten för sociala insatser måste få tydligare status i det fortsatta arbetet med RUS:en, säger han.

 Kenneth Fahlesson, socialnämdens ordförande i Skellefteå, håller med.

– Vi har kommit en bra bit på väg, men kan bli ännu bättre.

För att gå vidare med frågan träffades företrädare för sociala välfärdssektorn, FoU- verksamheter och brukare den 11 december för att sammanställa ett medskick till det pågående RUS- arbetet vid Region Västerbotten.

Evidensbaserad praktik
Evidensbaserad praktik är ett nytt arbetssätt som håller på att införas inom socialtjänsten och delar av hälso- och sjukvården. SKL:s konferens var ett led i det långsiktiga utvecklingsarbetet som pågår i alla län/regioner.

Evidensbaserad praktik bygger på ständigt lärande och brukarens/patientens delaktighet. Beslut om insatser fattas utifrån bästa tillgängliga kunskap från tre kunskapskällor: patienten/brukaren, praktikern och forskningen. Syftet är att skapa bättre och effektivare verksamheter.

För att evidensbaserad praktik ska kunna omsättas i praktiken arbetar SKLoch länen/regionerna med regionala stödstrukturer som ger kunskaps-, metod- och implementeringsstöd på lokal nivå. Verksamheters ledning spelar en viktig roll för omsättningen av nya arbetssätt i praktiken.

Brukarmedverkan
Brukarens/patientens erfarenheter och delaktighet är en central del av evidensbaserad praktik. Brukarmedverkan ska ingå i alla steg: planerings-, genomförande- och uppföljningsfasen. Det är en medveten omställning från den traditionella synen på brukaren/patienten som ”mottagare” av hälso- och sjukvård.

Som brukare/patient kan det i dagsläget ibland vara svårt att veta hur man kan påverka, vem man ska kontakta och vilka frågor som ska ställas. Bristande kommunikation från hälso- och sjukvården kan vara ett annat hinder som står i vägen för inflytande från brukare/patient.

Ett sätt att stimulera brukarmedverkan är införande av rutiner för ökad dialog. Ett annat sätt för verksamheter att förbättra kommunikationen kan vara att se över språkbruket i informationsmaterial, som ibland kan vara krångligt och byråkratiskt. Ett begripligt språkbruk gör att fler kan ta till sig informationen.

Kommuner och landsting måste ständigt anpassa sina verksamheter och förnya sig för att lyckas med sin uppgift: att bidra till medborgarnas välfärd. Att se brukaren/patienten som medskapare av den egna vården är en sådan förnyelse som väntas leda till förbättrad, mer individanpassad vård och omsorg.

 

Länkar:
Region Örebros program för social välfärd
Läs mer om evidensbaserad praktik på FoU:s sida

Skriv ut
13 december, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström
 • Social välfärd
  1 kap. 2§ i regeringsreformen:
  "Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det ska särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning och att verka för social omsorg och trygghet."

 • RUS
  Den regionala utvecklingsstrategin är Västerbottens läns samlade strategi för hållbar tillväxt och visar på de insatser och prioriteringar som vi i länet gemensamt tycker är viktigast för att utveckla vårt län. Strategin är övergripande, vilket innebär att den omfattar många olika områden som till exempel utveckling av näringslivet, trafik och infrastruktur och utveckling av kulturlivet. Den riktar sig till alla typer av organisationer och personer som på olika sätt arbetar med regional utveckling, så som kommuner, näringslivsorganisationer och högskolor.

  Läs mer på:
  http://regionvasterbotten.se/naringsliv/regional-utvecklingsplanering/regional-utvecklingsstrategier/

Kommentarer