Fullmäktigeberedningar

Det finns tre beredningar för folkhälsa och demokrati i länet - en för inlandskommunerna (södra Lappland), en för norra länsdelen (Skellefteå- och Norsjöområdet) och en för södra länsdelen (Umeåregionen).

Fullmäktigeberedningarna för folkhälsa och demokrati ska verka för att med­borgarna ska känna förtroende för den representativa demokratin. Det innebär att regionens medborgare ska beredas goda förutsättningar till dialog med den politiska organisationen och dess förtroendevalda för att kunna bidra till och på­verka det regionala beslutsfattandet.

Beredningarna ska vidare samverka med kommuner, samhällsorgan, frivilligorga­nisationer och andra intressenter som är eller kan vara verksamma inom folkhälso­området i syfte att dels få ett bättre underlag för bedömningar av behov, dels få till stånd en bredare med­verkan i arbetet med hälsofrämjande insatser.