Fullmäktigeberedningar

Det finns tre beredningar för folkhälsa och demokrati i länet - en för inlandskommunerna (södra Lappland), en för norra länsdelen (Skellefteå- och Norsjöområdet) och en för södra länsdelen (Umeåregionen).

Fullmäktigeberedningarna för folkhälsa och demokrati ska verka för att med­borgarna ska känna förtroende för den representativa demokratin. Det innebär att regionens medborgare ska beredas goda förutsättningar till dialog med den politiska organisationen och dess förtroendevalda för att kunna bidra till och på­verka det regionala beslutsfattandet.

Beredningarna ska vidare samverka med kommuner, samhällsorgan, frivilligorga­nisationer och andra intressenter som är eller kan vara verksamma inom folkhälso­området i syfte att dels få ett bättre underlag för bedömningar av behov, dels få till stånd en bredare med­verkan i arbetet med hälsofrämjande insatser.

Beredningarnas årliga uppdrag

De tre beredningarna för folkhälsa och demokrati i regionen får årligen uppdrag från regionfullmäktige som de ska arbeta med ur ett medborgarperspektiv. Resultatet presenteras i en rapport från respektive beredning som behandlas av regionfullmäktige i november varje år.
I reglemente för fullmäktigeberedningarna hittar du mer information om beredningarnas arbete

De aktuella uppdragen från regionfullmäktige till de tre bredningarna lyder:

  • Genom medborgardialog ta fram underlag för att stärka god och nära vård ur ett medborgarperspektiv med fokus på jämlikhet och tillgänglighet genom samverkan med andra aktörer.
  • Genom medborgardialog och i samverkan med relevanta samhällsaktörer undersöka hur regionens verksamheter på ett mer effektivt sätt kan stötta invånarna i arbetet med att förebygga övervikt, fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdom för ökad livskvalitet och för att främja en jämlikare folkhälsa i Västerbotten.

Som invånare i Västerbotten kan du vara med och påverka, klicka här för mer information och förslag på hur du kan göra för att få bättre insyn och påverka vår verksamhet.