Beredning för folkhälsa

Beredningen för folkhälsa ska bereda ärenden inom området folkhälsa ur ett medborgarperspektiv.

Beredningen ska:

 • Vara referensorgan i de frågor som rör folkhälsa i Region Västerbotten.
 • Bereda de ärenden som ska beslutas av regionstyrelsen och som faller inom beredningens område.
 • På uppdrag av regionstyrelsen, utarbeta förslag till nya eller reviderade styrdokument inom folkhälsoområdet eller utföra andra utredningsuppdrag inom ramen för beredningens uppdrag. 
 • Följa och utvärdera de verksamhetsbidrag som ges inom ramen för folkhälsa
 • Återrapportera till regionstyrelsen hur verksamhetsmedlen fördelats samt använts av föreningen
 • Följa de länsorganisationer som får verksamhetsbidrag från styrelsens förvaltning
 • Företräda Region Västerbotten i de kommunala folkhälsoråden
 • Följa regionens folkhälsoarbete som sker i samverkan med lokala, regionala och nationella organ.
 • Bistå i utformningen av Uppdrag och regler för Hälsoval i de avsnitt som rör hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Syftet är att skapa förutsättningar för god hälsa för regionens medborgare.
 • Bistå i den årliga bedömningen av folkhälsoläget i Regionen som är en del av styrelsens årsrapport. Denna bedömning kan även lyftas in i samverkansstrukturen med länets kommuner, som underlag och utgångspunkt för strategisk samverkan
 • Bistå i framtagande av innehåll till regionstyrelsens nämndplan gällande avsnitt som rör folkhälsa.
 • Följa att jämställdhet och jämlikhet genomsyrar folkhälsoarbetet från analys till genomförande och uppföljning

Beredningen ska till regionstyrelsen lämna förslag till beslut i ärenden som beretts av beredningen.