NYHETER 2022-01-04

Tillbakablick på folkhälsoåret 2021

Vilka steg togs inom Region Västerbottens folkhälsoarbete förra året? Här listar vi ett axplock för dig som vill ha koll.

En avsiktsförklaring om god, jämställd och jämlik hälsa i Västerbotten

Ett stort steg som togs förra året inom folkhälsoarbetet i länet var den avsiktsförklaring som alla länets kommuner, regionen och länsstyrelsen undertecknade. Skillnader i hälsa mellan olika grupper är stora i Västerbotten och att bryta den trenden och skapa förutsättningar för ett gott liv med god hälsa är centralt för en hållbar utveckling. Avsiktsförklaringen visar på en gemensam ambition och inriktning för en långsiktig samverkan i folkhälsoarbetet. Forum för folkhälsa bildades och avsiktsförklaringen blev utgångspunkten för det fortsatta arbetet.

Rutinmässiga frågor om våld i nära relation

Våld i nära relation är ett stort hälsoproblem. Våldsutsatthet kan se ut på flera olika sätt, det kan handla om såväl fysiskt som psykiskt våld. Det är svårt att upptäcka våldsutsatthet och utsatta berättar sällan spontant om hur de har det. Därför tog regionfullmäktige i Region Västerbotten under 2021 beslut om att personal rutinmässigt ska ställa frågor om våld i nära relationer i verksamheter där man möter patienter. Målet är att patienter som lever i våldsutsatthet eller har tidigare erfarenheter av våld i nära relation uppmärksammas och får stöd och hjälp av länets hälso- och sjukvård.

Modernisering av Västerbottens hälsoundersökningar

Västerbottens hälsoundersökningar, VHU, blev under 2021 delvis digitaliserade. Deltagarna som består av länets 40-, 50- och 60-åringar kan i och med förändringen fylla i det hälsoformulär som föranleder undersökningen digitalt via 1177.se. Formulärssvaren och provresultaten från hälsoundersökningen som görs på hälsocentralen eller sjukstugan bearbetas sen i journalsystemet och sköterskan får ett kunskapsstöd i form av individualiserade råd som delas med deltagaren. Systemet visar också om deltagaren bör erbjudas en remiss till exempelvis beteendemedicin eller centrum för kardiovaskulär genetik.

En individuell så kallad stjärnprofil och underlaget till en personlig hälsoplan sammanställs i journalsystemet och ligger till grund för det hälsosamtal som deltagaren och den specialutbildade VHU-sjuksköterskan har på hälsocentralen eller sjukstugan. 22 hälsocentraler och sjukstugor har börjat arbeta med det digitala arbetssättet som ses som både en kvalitetssäkring och ett sätt att spara tid. Västerbotten har länge varit en föregångare i landet med VHU och under 2022 fortsätter arbetet.

HBTQ-diplomeringen under lupp

Region Västerbottens har sedan flera år tillbaka erbjudit en intern HBTQ-diplomering. Det innebär att personal får kunskap om HBTQ-personers livsvillkor samt hur normer kring kön och sexualitet påverkar hälsa och bemötande. I en undersökning av diplomeringen har chefer i Region Västerbotten delat med sig av sina erfarenheter, bland annat lyfte de fram att diplomeringen varit kunskapshöjande och att de kopplar samman processen med att verksamheten generellt blivit bättre på att hantera vad som upplevts som svåra frågor. I en patientutvärdering framkom att det finns olika upplevelser av hbtq-diplomering som fenomen. Diplomeringen sägs vara viktig för att vårdpersonal ska få kunskap om hbtq-personers livsvillkor och problematisk eftersom det är svårt att veta om alla på en diplomerad verksamhet lever upp till förväntningarna kring god hbtq-kompentens. Men en sak är klar – arbetet fortsätter.

Beslut om avgiftsfri tobaksavvänjning

Att sluta med tobak är bra, framför allt för individens egen hälsa men det innebär även på sikt minskade kostnader för Region Västerbotten. Den 1 januari 2022 infördes avgiftsfri tobaksavvänjning i regionen, efter ett beslut som togs av regionfullmäktige under 2021. I och med beslutet blir också det digitala stödprogrammet Min nikotinfria resa som finns under Stöd och behandling på 1177.se avgiftsfritt.

Läs mer om regionens folkhälsoarbete:

regionvasterbotten.se/folkhalsa

Tillbaka till nyhetslistan