Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Anslagstavla för tillkännagivanden

Förbundsfullmäktiges, styrelsen utskottens, beredningen och delegationernas protokoll tillkännages på Region Västerbottens officiella anslagstavla. Detta görs senast två dagar efter det att protokollet har justerats. Tillkännagivanden sitter på anslagstavlan i tre veckor. Här framgår också vilken dag respektive tillkännagivande tas bort.

Förbundsfullmäktige

Förbundsstyrelsen

Arbetsutskottet

Arbetsutskottets protokoll 2018-02-15 §§ 1-27

Arbetsutskottets protokoll 2018-02-15 §§ 1-27

Anslagsdatum: 2018-02-22

Datum då anslaget tas ned: 2018-03-16

Kollektivtrafikutskottet

Kollektivtrafikutskottets protokoll 2018-02-15

Protokoll Kollektivtrafikutskottet 2018-02-15 §§ 1-17

Anslagsdatum: 2018-02-20

Datum när anslaget tas ned: 2018-03-14

Primärkommunala delegationen

Protokoll Primärkommunala delegationen 2018-02-02 §§ 1-12

Protokoll Primärkommunala delegationen 2018-02-02 §§ 1-12

Anslagsdatum: 2018-02-13

Datum då anslaget tas ned: 2018-03-07

Kulturberedningen

Protokoll Kulturberedningen 2018-02-05 §§ 1-18

Protokoll Kulturberedningens protokoll 2018-02-05 §§ 1-18

Anslagsdatum: 2018-02-13

Datum då anslaget tas ned: 2018-03-07

Utbildningsdelegationen

Protokoll Utbildningsdelegationen 2018-02-07 §§ 1-13

Protokoll Utbildningsdelegationens sammanträde 2018-02-07 §§ 1-13

Anslagsdatum: 2018-02-13

Datum då anslaget tas ned: 2018-03-07

Övrigt

Hur du överklagar

Om du tycker att ett beslut som Region Västerbotten har fattat är fel, finns två olika sätt att överklaga beslutet: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning är överklagan av beslut som du anser inte har gått lagligt till eller att Region Västerbotten eller Förbundsstyrelsen  har beslutat om något den inte har rätt till eller strider mot lag eller annan författning.

Du som kan överklaga är folkbokförd i Västerbottens län alt. äger fast egendom i Västerbottens län.

Du måste överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet sattes upp på Region Västerbottens officiella anslagstavla. Du ser datum ovan.

I överklagan måste du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt. Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till. Om överklagan godkänns kan inte Förvaltningsrätten ändra Region Västerbottens beslut utan beslutet upphävs och måste tas upp igen i kommunen.

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av Region Västerbottens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet.

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar Förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra Region Västerbottens beslut.

Uppdaterad 22 februari, 2018 kl 15:16 av Katrine Andersson