Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Utbildningsdelegationen

Utbildningsdelegationen är ett politiskt organ inom Regionförbundet Västerbottens län, utsett av Förbundsfullmäktige. Delegationens ansvarsområde är utbildning och kompetensförsörjning i Västerbottens län. Delegationen arbetar självständigt inom ramen för sitt ansvarsområde och inom fastställd budget i nära samarbete med Region Västerbottens medlemmar samt andra aktörer.

Utbildningsdelegationens uppgifter är:

 • att årligen upprätta handlingsplaner för verksamheten inom ansvarsområdet
 • att fånga upp aktuella kompetensförsörjnings- och utbildningsfrågor och vid behov föra dem vidare till styrelsen eller andra organ
 • att initiera och främja samverkan mellan förbundets medlemmar samt ta initiativ till gemensamma utrednings- och utvecklingsarbeten
 • att genom erfarenhetsutbyte samt utbildnings- och informationsinsatser medverka till att förtroendevalda och anställda hos förbundets medlemmar har hög kompetens
 • att fatta beslut enligt kommunalt samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens län
 • att fatta länsgemensamma beslut för att Region Västerbottens Gymnasieantagning i Vindeln ska kunna fullgöra sitt uppdrag
 • att vara politiskt ledningsorgan för MediaCenter i Västerbottens län
 • att vara politiskt ledningsorgan för Infomix
 • att besluta i frågor som Förbundsstyrelsen har delegerat till Utbildningsdelegationen
 • att bereda ärenden till Förbundsstyrelsen inom sina ansvarsområden
 • att medverka i Region Västerbottens budgetprocess samt fatta beslut inom de ekonomiska ramar som ställs till delegationens förfogande
 • att minst en gång per år informera Förbundsstyrelsen om sin verksamhet.

Ordförande: Lars Ohlsson (S)

Vice ordförande: Peter Sedlacek (L)

Utbildningsdelegationen består sammanlagt av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare. Utöver ledamöter och ersättare finns även insynsplatser.

Vill du komma i kontakt med någon av de förtroendevalda i Utbildningsdelegationen? Kontaktuppgifter finner du via denna länk.

 

Uppdaterad 17 maj, 2016 kl 14:28 av Katrine Andersson