Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Frågor & svar

Vad innebär en regionbildning? Varför vill vi bilda region? Vad är skillnaden mot för idag? Och hur påverkar det mig som medborgare? Nedan kan du få svar på några av de vanligaste frågorna.

Varför vill regionförbundet och landstinget bilda en region?

Vi gör det för att stärka och utveckla Västerbotten. Vi samordnar verksamheter som är avgörande för människors liv och hälsa och för tillväxt och utveckling. Det handlar om hälso-och sjukvård och om utvecklingsinsatser inom områden som kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv, turism, arbetsmarknad, utbildning och kultur.

Varför blir gemensam organisation bättre än landstinget och regionförbundet var för sig?

Förutsättningarna för att göra kraftfulla utvecklingsinsatser ökar om man kan samla de regionala utvecklings- och tillväxtfrågorna i en och samma organisation. Hälso- och sjukvården är en av länets största utvecklingskrafter och spelar en viktig roll i den regionala utvecklingen.

I stället för att flera aktörer arbetar med regional utveckling, samlas nu beslut i en direktvald politisk organisation. Genom direkta val stärks västerbottningarnas inflytande över länets utveckling. Samtidigt skapas bra förutsättningar för politiker på regional och lokal nivå att samverka för länsinvånarnas bästa. Det politiska ledarskapet är viktigt för Västerbottens utveckling.

Vad är en region?

En region är ett direktvalt regionalt organ med beskattningsrätt och ansvar för såväl hälso- och sjukvården som regional utveckling.

Vad gör en region?

En region har samma uppgifter som ett landsting, alltså hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur, men ansvarar dessutom för de regionala utvecklingsfrågorna och planering av infrastruktur. Näringsliv, arbetsmarknad, kompetensförsörjning och utbildningsfrågor är områden som ökar vår attraktionskraft och som också ingår i en regionkommuns uppgifter.

Vad innebär regionalt utvecklingsansvar?

Det innebär:

  • att arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet
  • att samordna insatser för att genomföra denna strategi
  • att besluta om hur medel för regionalt utvecklingsarbete ska användas
  • att följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av utvecklingsarbetet till regeringen
  • att utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
  • att upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur.

Får Länsstyrelsen en annorlunda roll i en region?

Nej, Länsstyrelsen kvarstår som statens förlängda arm.

Vilka styr en region?

Västerbotten får ett nytt direktvalt regionfullmäktige, som ansvarar för helheten. De politiker som västerbottningarna röstar på kommer att ansvara för alla de frågor som tidigare skötts av Västerbottens läns landsting och regionförbundet Region Västerbotten.

Vad har sjukvård med regional utveckling att göra?

Den nya regionen får två viktiga uppdrag som behöver och förutsätter varandra; hälso- och sjukvård respektive regional utveckling.

Ett framgångsrikt näringsliv, en god arbetsmarknad, bra utbildningsmöjligheter och ett rikt kulturutbud är förutsättningar för att attrahera människor till regionen och finansiera en bra hälso- och sjukvård.

Samtidigt är en bra hälso- och sjukvård en förutsättning för att attrahera människor i valet av bostadsregion och företags val av etablering och fortsatt verksamhet.

Blir det mindre pengar till sjukvården nu?

Nej, västerbottningarna kommer inte märka av någon direkt förändring av vården och omsorgen. Regionbildningen kommer att leda till att regionen utvecklas och blir bättre, och då också hälso- och sjukvården.

Kommer det att bli någon skillnad för mig när jag söker vård?

Nej, vården kommer inte att påverkas. Du söker vård på samma sätt som tidigare.

Kommer regionen att spara in på pengar och personal?

Nej, syftet med regionbildningen är inte att driva igenom besparingar, varken när det gäller pengar eller personal. Däremot ska vi bli bättre på att samordna och arbeta effektivt. Därigenom får västerbottningarna ut mer verksamhet för de pengar de betalar i skatt.

Är det dyrare att vara region än landsting?

Nej, det kommer inte vara dyrare än att driva landstinget och regionförbundet var för sig.

Varför är Region Västerbotten det namn som föreslås på den nya regionen?

När Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten går samman tas värden från båda organisationerna tillvara med namn från den ena och det visuella uttrycket från landstinget. Det skapar igenkänning och trygghet för såväl patienter som medarbetar och samarbetspartners. Dessutom följer förslaget den namnstandard som finns i Sverige.

Är det inte onödigt att lägga pengar på att byta namn?

När Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten går samman upphör de gamla organisationerna att existera och en ny regionkommun bildas. Det kommer inte längre att finnas något landsting. Genom att ta tillvara namnet från den ena organisationen och det visuella uttrycket från den andra blir förändringen kostnadseffektiv.

Hur ser tidplanen för bildandet ut?

Våren 2017

Erforderliga politiska beslut fattas på rätt nivå i rätt tid. VLL har skickat ut remiss till länets kommuner.
Dialog med kommunerna påbörjas. Facklig referensgrupp skapas.

Projektdirektiv godkänns och projektorganisation fastställs. Projektplan fastställs. Uppdrag lämnas till relevanta sakkunniggrupper via uppdragsledare. Kommunikationsplan för projektet tas fram.

Uppdrag lämnas att påbörja varumärkesarbete.
Förslag till ny tjänstemannaorganisation tas fram.
Förslag till ny styrmodell tas fram.
Påbörja visst utredningsarbete inom områden där behov av snabb hantering identifieras, te x principiella HR-frågor.

Hösten 2017

VLL skickar in ansökan till regeringen om bildande av region 2019.

Uppdrag lämnas till relevanta sakkunniggrupper via uppdragsledare.

Visst omställnings- och utvecklingsarbete förbereds.

Analys av underlag och beslut på rätt nivå.

Förbereda likvidation av regionförbundet.

Våren 2018

Beslut från regeringen.

Uppdrag om genomförande lämnas.

Omställnings- och utvecklingsarbete i VLL och RV.

Hösten 2018

Val till den politiska organisationen sker vid allmänna val.

Januari 2019

Den nya regionen startar sin verksamhet och landstinget och regionförbundet upphör som separata organisationer.

Uppdaterad 27 augusti, 2018 kl 14:06 av Olivia Collin