Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Erik Bergkvist, (S), regionråd.

Lyssna

”Den nationella transportplanen är storstadsfixerad”

– Den storstadsfokusering, som den nationella transportplanen för 2014-2025 andas, riskerar att ytterligare förstärka regionala obalanser, vilket både skapar risk för negativ utveckling i övriga delar av landet med ytterligare överhettning och trängsel i storstadsregionerna. Något som i sin tur skulle kunna leda till ytterligare behov av investeringar i dessa regioner, säger Erik Bergkvist, (S), regionråd.

–  Den storstadsfokusering ,som den nationella transportplanen för 2014-2025 andas, riskerar att ytterligare förstärka regionala obalanser, vilket både skapar risk för negativ utveckling i övriga delar av landet med ytterligare överhettning och trängsel i storstadsregionerna. Något som i sin tur skulle kunna leda till ytterligare behov av investeringar i dessa regioner, säger Erik Bergkvist, (S), regionråd.

–  I den nya nationella transportplanen 2014-2025 finns det inga pengar avsatta till Norrbotniabanan trots att EU har prioriterat den och lovat medfinansiering. Inte heller Kvarkenprojektet är prioriterat. Där EU har gått in med sex miljoner euro i projektets första fas till en ny färja mellan Umeå och Vasa, säger Erik Bergkvist. 

Den nationella transportplanen omfattar 189 miljarder kronor för väg-och järnvägsprojekt, varav Västerbotten tilldelas en miljard kronor under de kommande tolv åren. Det är 1,8 miljarder kronor mindre än i den föregående transportplanen 2010-2021.

Följande åtgärder föreslår Region Västerbotten i sitt yttrande till den nationella transportplanen 2014-2025: 

 Norrbotniabanan Umeå-Luleå måste ingå i den nationella trafikplanen – För att möta järnvägens kapacitetsbrist norr om Umeå anser Region Västerbotten att den nationella planen måste inkludera Norrbotniabanan. Som första etapp påbörjas lämpligen delen Umeå-Skellefteå snarast. Region Västerbotten har avsatt 80 miljoner kronor i länstransportplanen för att säkerställa Norrbotniabanestandard på ett planerat industrispår till Dåva företagspark, strax norr om Umeå. I Norrbottens länstransportplan avsätts ytterligare 20 miljoner kronor i samma syfte.

 Säkerställ framkomlighet och säkerhet längs E4 och E12– åtgärda den flaskhals som de sju milen, av totalt 14 mil, mellan Umeå och Skellefteå utgör. Där krävs breddning och byggande av vajermitträckesväg.

• Kvarkenlänken E12 Umeå-Vasa – för att denna länk ska fungera friktionsfritt – både för gods och persontrafik måste färjetrafiken Umeå-Vasa säkerställas och utvecklas. En fast förbindelse är det långsiktiga målet.

• E45– har stor betydelse för näringslivets transporter, både från och till norra Sveriges inland och norra Norge. Här krävs det punktvisa standardhöjningar och ett säkerhetställande av medel för drift och underhåll.

• Hastighetsanpassning behöver balanseras med drift-och underhållsanslag– Det är orimligt att Västerbottens län med 13 procent av landets yta och 10 procent av det statliga vägnätet har omfattande hastighetsnedsättningar. Det har allvarliga konsekvenser för kollektivtrafikens konkurrenskraft mellan Skellefteå och Umeå samt längs väg E12. Istället krävs det förbättrade vägar.

• Länets näringsliv behöver bäriga vägar – utvecklingen i Europa går mot större och tyngre transporter. Så sker även i norra Sverige, men i begränsad omfattning. För att möjliggöra en konkurrenskraftig transportstruktur ansöker skogsbolag om dispens för att köra 90-tons fordon, vägarna slits snabbare ned samtidigt som vägunderhållet släpar efter. Därför är det angeläget att bärighetsåtgärderna ges ett utökat utrymme och uppgår till minst den nivå som gällde för planperioden 2004-2015.

• Kollektivtrafikens konkurrenskraft måste säkras– Förbättrade eller bibehållna restider för buss längs E4, E12 och övriga pendlingsstråk, samt förbättra attraktiviteten i den regionala tågtrafiken.

 Terminaler- De skapar tillväxt. Umeå hamn investerar 200 miljoner kronor för intermodala transporter vilket ökar kravet på högre spårkapacitetsfunktioner på överlämningsbangården i Holmsund.

• Forskning och innovation – FOI – Sverige vill vara ledande på ”elvägar” att köra tunga vägransporter utan fossila drivmedel. Västerbottens län, med samverkan mellan näringsliv och universiteten, kan bli ett pilotlän då länet har stor andel tung trafik, kallt klimat och identifierade teststräckor.

 Ökad andel gång-och cykeltrafik – Västerbottens läns behov av gång-och cykelåtgärder längs det statliga vägnätet är stort. Den kommunala utbyggnaden måste matchas av den statliga för att få fram det system som krävs för att öka cykelpendling.

Här finns Regionstyreslens yttrande till den nationella transportplanen att ladda ned: hhttp://korta.nu/yttrandenationellatransportplanen

För mer information: 

Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55

Mårten Edberg, infrastrukturstrateg, Region Västerbotten, 070-216 86 25 marten.edberg@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, 070-231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut

9 oktober, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer