Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Region Västerbottens yttrande över förslag till nationell transportplan 2018-2029

Den 31 augusti kom Trafikverkets förslag till en nationell transportplan för de närmaste tio åren. Region Västerbotten ser förslaget till stora delar som en framgång för länet med stora, investeringar både för väg och järnväg, men ser också brister – inte minst kring medel för det regionala vägnätet.

Region Västerbotten har lämnat yttrande över Trafikverkets förslag till Nationell transportplan 2018-2029


Förlaget omfattar en ram på totalt 622,5 miljarder kronor för de närmaste tio åren, där medlen fördelas nationellt enligt följande:

 • 333,5 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet, varav 36,6 miljarder avser medel till länsplaner.
 • 125 miljarder kronor ska avsättas till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga järnvägar.
 • 164 miljarder kronor ska gå till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga vägar inklusive bärighet och tjälsäkring, samt till statlig medfinansiering till enskilda vägar.

För Västerbotten ser fördelningen när det gäller nyinvesteringar ut så här:

Väg

 • E4/E12 Umeå, pågående 1 072 mkr
 • E4 Djäkneboda-Bygdeå, byggstart 2018-2020 186 mkr
 • E4 Sikeå-Gumboda mötesseparering, byggstart 2018-2020 157 mkr
 • E4 Broänge-Daglösten mötesseparering, byggstart 2024-2029 181 mkr
 • E4 Daglösten-Ljusvattnet mötesseparering, byggstart 2024-2029 153 mkr
 • E4 Gumboda-Grimsmark mötesseparering, byggstart 2024-2029 265 mkr

Järnväg

 • Norrbotniabanan Umeå-Dåva ny järnväg, byggstart 2018-2020 1 685mkr
 • Norrbotniabanan (Umeå) Dåva-Skellefteå ny järnväg,
 • byggstart 2024-2029 5 200 mkr
 • SgöN Umeå C-Umeå Ö dubbelspår, byggstart 2024-2029 253 mkr

Totalt 9 151 mk

 

Förslag på åtgärder vid en utökad ram (i det fall Trafikverket tilldelas ytterligare 10 procent av total rambudget) som berör Västerbottens län är:

Väg

 • E12 Brattby-Vännäs, mötesseparering 191 mkr
 • E12 Kulla-Norrfors, mötesseparering 206 mkr
 • E4 förbifart Skellefteå 571 mkr

Järnväg

 • Hällnäs-Lycksele elektrifiering215 mkr

Totalt 1 183 mkr

 

Västerbotten har en markant höjd nivå jämfört med förra perioden (2014-2025) – från 0,5 procent av den totala ramen till den här gången 4,7 procent – något som till stor del av satsningen på Norrbotniabanan.

Region Västerbotten är positiv till den höjda nivån men poängterar i sitt remissvar att även den förhöjda nivån ligger långt under de behov som finns för att uppfylla de transportpolitiska målen och ta till vara den utvecklingskraft som finns.

Järnvägssystemet, kommentarer:

 • En förlängning av Norrbotniabanan (TEN T Core korridoren Skandinavien-Medelhavet) är viktig och bör hanteras skyndsamt. Korresponderar med den europeiska vilja att koppla samman unionens geografi som helhet, samt att de delar i Sverige som då skulle ingå redan idag finns med i det åtagande som den svenska staten har avseende utbyggnaden av stamjärnvägsnätet. En förlängning innebär också att hela Sverige finns med på den ”Europeiska kartan” och bildar en viktig länk till det europeiska Arktis. Utöver Norrbotniabanan även viktigt och bra med förslag på dubbelspår genom Umeå centrum, dubbelspår på Ostkustbanan Gävle-Härnösand och stärkt kapacitet på godsstråket genom Bergslagen. Detta stärker den Botniska korridoren.
 • Elektrifiering Tvärbanan Hällnäs-Storuman – finns i +10-alternativet (utökad ram) och bör in i plan tidigt.
 • Inlandsbanan – Region Västerbotten erfar att det finns intressant förslag till utveckling – fördjupad diskussion önskas.
 • Rekonstruktion av järnvägen Västeraspby–Långsele viktigt – det behövs även ett triangelspår.

Vägsystemet, kommentarer:

 • Vägsystemet även framgent fortsatt mycket viktigt!
 • Mitträckes-satsningarna på E4:an mellan Umeå-Skellefteå mycket välkomna.
 • Umeåpaketet (E12-E4) måste nu verkligen fullföljas!
 • I + 10 %-alternativet finns återstående delar mitträcke Umeå-Vännäs samt förbifart Skellefteå.  Dessa bör också genomföras
 • Öst-västliga kopplingar skapas genom ett förverkligande av Midway Alignment. Region Västerbotten förväntar sig statliga insatser i infrastruktur som understödjer projektet – om än inte direkt till byggandet av en ny färja.

Det regionala vägnätet, kommentarer:

 • Hastighetsnedsättningarna utgör stor fara för tillgänglighet och regional samverkan. Vi önskar både god hastighetsstandard och hög trafiksäkerhet. Men medlen till länsplanerna räcker inte till på långa vägar. Intressant idé om medfinansiering via nationella planen till mitträckes-satsningar, men oklart hur. Region Västerbotten ser fram mot ett förtydligande
 • Medelstilldelningen bör generellt öka till länsplanerna.
 • Kriterierna för fördelningen bör även göras med transparent.
 • Region Västerbotten föreslår särskild handlingsplan riktad särskilt mot de vägar som är av särskild betydelse för besöksnäringen i länets fjällvärld.

 

För nedladdning

Region Västerbottens yttrande över förslag NTP 2018-2029

 

För mer information

Mårten Edberg
Infrastrukturstrateg
marten.edberg@regionvasterbotten.se
+46702168625

 

Skriv ut
5 december, 2017 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer