Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

​Förstudie lägger grund för nytt projekt inom hållbart arbets- och tjänsteresande

Tidigare i vår påbörjade Region Västerbotten en förstudie inom hållbart arbets- och tjänsteresande. Med hjälp av inspel från länets offentliga och privata arbetsgivare och andra aktörer ska förstudien lägga grunden för ett kommande genomförandeprojekt. Genomförandeprojektet ska sedan i sin tur öka andelen hållbara arbets- och tjänsteresor i länet och förbättra kompetensförsörjningen.

Förstudien genomförs under perioden 2017-03- 01 – 2017-11- 30 och medfinansieras av Västerbottens Läns Landsting, Umeå Kommun, Skellefteå Kommun och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden via Tillväxtverket

– Hållbart arbets- och tjänsteresande lönar sig! Det menar Stina Johansson, projektledare Hållbart arbets- och tjänsteresande. Hon pekar även på hur ett mer hållbart resande visat sig innebära positiva effekter på såväl miljö, ekonomi, säkerhet och hälsa.

Sverige har stora åtaganden i det globala klimatarbetet och för att uppfylla de satta målen krävs initiativ och insatser på såväl nationell som regional nivå. Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp vilket innebär att åtgärder inom detta område bär på en stor potential.

Det är långa avstånd mellan de lokala arbetsmarknaderna i Västerbotten och länets arbets- och bostadsmarknader behöver integreras bättre; att ha bostad och arbete på olika orter skulle behöva vara ett fungerande alternativ för fler. Om kollektivtrafiken inte upplevs som ett reellt alternativ eller inte ens övervägs, minskar sannolikheten att ta jobb på annan ort vilket påverkar företagens möjligheter till en god kompetensförsörjning.

Förstudien fokuserar på mer hållbara tjänsteresor och resor till och från arbetet. Regionförstoring är ett politiskt mål och förutsätter i många fall ett ökat snarare än minskat resande, men för att kunna nå de uppsatta klimatmålen behöver resandet i sig vara mer hållbart.

Aktuella frågeställningar i förstudien är exempelvis

  • Hur ser arbetsresandet ut till och från arbetet i kommunerna?
  • Hur ser tjänsteresandet ut på länets företag?
  • Vilka utmaningar och möjligheter ser företagen när det gäller ett hållbart resande?
  • Hur kan ett genomförandeprojekt stötta företagen i detta arbete?
  • Hur kan medvetet arbete med resorna till, från och i arbetet förbättra organisationers möjlighet att attrahera och behålla kompetent personal?
  • Vilka slags aktiviteter är intressanta och praktiskt genomförbara på arbetsplatserna?

För mer information:

Stina Johansson
Projektledare Hållbart arbets- och tjänsteresande
070-575 57 40
stina.johansson@regionvasterbotten.se

Skriv ut

3 maj, 2017 | Olivia Collin

Kommentarer