Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Kollektivtrafikens dag 2018 i korthet

Den 26 september var det dags för den årliga Kollektivtrafikens dag i Västerbotten – där intresse- och medborgarorganisationer, kollektivtrafikföretag, tjänstepersoner och politiker träffas för att prata nuläge och behov men även ta riktning framåt. Årets konferens tog plats på Elite Mimer Hotel i Umeå och ett speciellt fokus lades på hållbar och fossilfri mobilitet.

Kollektivtrafik utvecklas bäst som en del av en genomtänkt helhet där den fysiska miljön lockar till att till exempel gå, rulla rullstol eller ta elcykeln, och där attraktiva buss- och tågalternativ finns nära till hands. Därför stod Kollektivtrafikens dag 2018 på två ben: fossilfri hållbar kollektivtrafik och kontinuerlig, integrerad samhälls- och mobilitetsplanering.

» SLIDES: Ta del av presentationsbilderna som visades under dagen här.

En kollektivtrafik med mål i sikte

Inledningsvis berättade Bianca Byring från kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten om de mål som myndigheten jobbar mot (som också finns formulerade på sida 14 i Västerbottens trafikförsörjningsprogram 2016-2019). Bland annat ska Kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade resor öka från 12 till 18 procent mellan åren 2010 och 2020 och till 24 procent på längre sikt. Utifrån 2017 års siffror krävs en ökning på 3 procent för att nå målet – vilket i sammanhanget anses vara svårt att klara av. Även om antalet resor faktiskt ökat med en tredjedel mellan 2011-2017 har marknadsandelen nästan stått stilla under samma period i Västerbotten, som i övriga Sverige.
Under den aktuella perioden har ett nytt sätt att räkna införts och det är idag oklart hur detta kan ha påverkat den ökade marknadsandelen 2017 jämfört med 2016. Resandet ökat snabbt i Umeå stadstrafik, vilket är en bra grund. Vi behöver hitta sätt att få tågresandet, Skellefteå stadstrafik och det regionala bussresandet att öka också. Nytt trafikförsörjningsprogram tas fram under 2019 i bred samverkan.

Helhetstänk krävs för smart planering

Johanna Palomäki, Stadsarkitekt i Lahtis Stad

Stadsarkitekt i Lahtis Stad, Johanna Palomäki, tog vid och talade om varför man bör integrera planeringen av den fysiska omgivningen med mobilitet och gav sedan inblick i hur arbetet sett ut i Lahtis. Johanna poängterade att i en komplex värld måste vi ta in helheten för att ge goda förutsättningar till bra beslut – stadens struktur påverkar allt ifrån produktiviteten i den privata sektorn, tillgängligheten av de offentliga tjänsterna, bostadsmarknaden, mobiliteten till människors hälsa och välmående.

Att åstadkomma en positiv förändring handlar om att använda kunskaper och erfarenheter från olika perspektiv där medborgaren alltid står i centrum.

Maria Höglander, VD för Norrtåg, beskrev det aktuella läget och talade om framtiden för den regionala tågtrafiken – förstås med fokus på Norrtåg. Vintern 2018 var en tuff period med stillastående tåg och ersättningsbussar. Budskapet var att mycket kunde gjorts bättre men att det är många inblandade och att alla bär ett ansvar. Ett omfattande analysarbete med förbättringar och åtgärder är igång och målet är givetvis att aldrig hamna i samma situation igen.
Norrtåg målade upp fem stora utmaningar för framtiden: finansiering, vinter och trafikkvalitet, teknikutveckling, marknaden och nya resenärer. Detta är frågor som de redan arbetar med – inte minst genom digital transformation, fordonsutveckling, förbättrad underhållskapacitet samt påverkansarbete mot beslutsfattare.

Med fokus på klimateffektiv kollektivtrafik

Elin Söderberg, Klimat- och energisamordnare vid Länsstyrelsen, och Harriet Söder, VD Länstrafiken i Västerbotten talade om hur Västerbotten ska få fossilfri kollektivtrafik till år 2025. Länstrafikens mål för 2018 har varit att 40 procent av trafiken ska köras på förnybart drivmedel och utfallet fram till sommaren i år visade redan på 56,7 procent – vilket innebär att man ligger bättre till än förväntat. Sedan 2010 har kollektivtrafikens utsläpp minskat kraftigt men generellt måste utsläppen minska snabbare. Men utsläppen från biltrafiken totalt sett ökar. Därför är det förutom fossilfria bränslen viktigt att öka marknadsandelen hållbart resande, att få fler aktörer att bidra och att dela på kostnaderna för framtidens investeringar.

Länsstyrelsen berättade om det nya projektet för Fossilfria transporter i norr – vars syfte är att etablera förutsättningar i länets samtliga kommuner att strategiskt leda, och utifrån sina mandat genomföra, omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta. Det övergripande målet för projektet är att minska utsläppen av växthusgaser från vägtransporter i Västerbotten med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010.

Under eftermiddagen hölls en kortare workshop där deltagarna arbetade med ett gemensamt case om mobilitetslösningar inom besöksnäringen på temat “Våra fritidsresor i regionen” – resultatet hittar ni här. Det är intressant vad deltagarna helst vill göra under färden för att det inte bara ska vara en transportsträcka utan samt vilka resmål som deltagarna idag kunde tänka sig resa kollektivt till. Resultatet kommer tas om hand i designprojektet MOBEVI, läs mer om det här.

Dagen avslutades med en panel. Fr v Gun Rehnman, Andreas Forsgren och Anna Säfvenstad Albinsson.

Avslutningsvis diskuterade en panel frågan “Är vi på rätt väg?”. I panelen satt Gun Rehnman, Vice ordförande Hela Sverige Ska Leva Västerbotten, Andreas Forsgren, infrastrukturstrateg, Umeå kommun och Anna Säfvestad Albinsson, projektledare, Biofuel Region.

 

RESURSER FÖR NEDLADDNING

» SLIDES: Ta del av presentationsbilderna som visades under dagen här.

» FLICKR: Alla bilder från dagen

» Workshopuppgiften 

» Workshopresultatet

» Läs tidigare pressmeddelande

» Programmet som PDF

Skriv ut

24 oktober, 2018 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer