Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

OECD-rapporten: Kollektivtrafik

OECD:s fallstudie ger nya idéer för hur kollektivtrafiken kan stärka Västerbottens komparativa fördelar. Den stärker även regionen mycket i det pågående arbetet att knyta samman stad och land.

OECD:s fallstudie ger nya idéer för hur kollektivtrafiken kan stärka Västerbottens komparativa fördelar. Den stärker även regionen mycket i det pågående arbetet att knyta samman stad och land.

OECD understryker i sin fallstudie att länets komparativa fördel är naturresurserna och baserat på dem, den traditionella exportindustrin och besöksnäringen. Vidare menas på vikten av att Västerbotten stödjer den landsbygdsbaserade industrin mer. Enligt OECD har fokus hittills varit något ensidigt riktat mot Umeå som tillväxtmotor, högteknologiska investeringar och forskning. Regionen behöver driva på innovationer och tjänster för att diversifiera och öka produktiviteten i gruv- och skogsnäringen samt relaterad processindustri.

OECD:s rekommendationer för regionförstoring och länets transportsystem är i linje med dessa övergripande rekommendationer. Regionen behöver stärka kopplingen mellan stad och landsbygds tillväxt och utveckling. Både kompetensförsörjning och sysselsättningsgraden på landsbygden behöver stärkas, och i takt med stora pensionsavgångar behöver jobbmatchningen överlag förbättras.

Inom transportplanering och rumslig planering behöver regionen prioritera länets komparativa fördelar mer, det vill säga naturresurserna och den landsbygdsbaserade exportindustrin, inklusive besöksnäringen. För att stärka kopplingen mellan stad och land bör kollektivtrafik för arbetspendling mellan Skellefteå, Umeå och den omgivande landsbygden prioriteras. Därmed behöver en regional strategi sättas upp för hur Umeås befolknings- och sysselsättningsökning ska styras rumsligt.

Hur knyter rekommendationerna an till pågående arbete?

Rekommendationerna stärker oss i mycket av det arbete regionen gör redan idag. Den pågående förstudien Hållbart arbets- och tjänsteresande riktar sig till offentliga och privata arbetsplatser i hela länet. Projektledaren Stina Johansson har tidigare verkat inom norra Sveriges exportindustri. Det kommande genomförandeprojektet kommer bidra till verksamhetsutvecklingen i företag i den landsbygdsbaserade exportindustrin, minska företagens miljöpåverkan och på längre sikt stärka kompetensförsörjningen.

Vi arbetar för att utveckla kopplingen mellan kollektivtrafik och besöksnäring genom att driva fram en förstudie och en demonstration av kollektivtrafik som är bättre anpassad för besökares och besöksnäringens behov på landsbygden. Vi arbetar tillsammans med flera olika aktörer för att få bygga Norrbotniabanan, vilket skulle innebära en systemförändring för persontrafiken och för det regionala och interregionala samspelet. Norra Sverige har många och tunga industrier som står för en stor del av landets nettoexportvärde, både direkt och indirekt via vidareförädling i mellersta och södra Sverige. Norrbotniabanan skulle ge ökad kapacitet, lägre kostnad och högre leveranssäkerhet.

Ytterligare en satsning är ett pågående fördjupat analysarbete där vi identifierar regionala stråk med hög potential av hållbar arbetspendling. Samtidigt pågår bildandet av ett gemensamt bussgodsbolag för de fyra nordligaste länen. Det är viktigt för Bussgods framtid, vilket i sin tur är viktigt för godstransporterna till och från flera företag i inlandet och på landsbygden.

Hur tas rekommendationerna vidare?

För det första känner vi oss stärkta i att ihärdigt arbeta vidare med pågående satsningar. Störst marknadsandel och resandemängder har kollektivtrafiken i Umeå och Skellefteå, vilket vi behöver värna och stödja även i fortsättningen.

Men OECD rekommenderar att fokusera mer också på kopplingen stad-land och på landsbygdsbaserad industri och besöksnäring. Västerbottens kollektivtrafiksystem skulle kunna utvecklas till ett ännu mer sammanhållet med stads- och regiontrafik, och kollektivtrafik på landsbygden, som nödvändiga delar för att uppnå målen.

I det övergripande arbetet med trafikutbud, information, bytespunkter och fordon med mera skulle vi dessutom kunna beakta arbetsplatskoncentrationer på landsbygden och i mindre tätorter bättre. Framför oss ser vi en satsning på kompetensförsörjning inom buss- och tågbranschen i länet, vilket också kan bli viktigt för trafikföretag, sysselsättning och utveckling på landsbygden. Taxi, som ingår i kollektivtrafiken, är viktig för besöksnäringen och andra näringar på landsbygden. För en tillfredsställande taxiförsörjning i alla delar av länet vill vi arbeta på olika sätt.

Bianca Byring

Kollektivtrafikstrateg, Region Västerbotten

Skriv ut

20 december, 2017 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer