Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
ett flygplan som lyfter sett underifrån men blå himmel i bakgrunden
Lyssna

Preciserat riksintresse för Skellefteå flygplats är viktigt för regionen

Region Västerbotten tillstyrker förslaget från Trafikverket då detaljer kring riksintresset av Skellefteå Flygplats presenteras i ny rapport.

Arbetsutskottet vid Region Västerbotten har nu behandlat frågan om preciseringar av riksintresset av Skellefteå flygplats och konstaterar att det är viktigt att flygplatsens framtida funktion säkerställs – eftersom den fyller en vital funktion för regionens tillväxt och utveckling. Arbetsutskottet träffades i Umeå den 7 december 2016.

Riksintresseområdet för en flygplats utgörs av den mark som direkt används eller kan komma att användas för luftfartens behov. Viss markanvändning utanför riksintresseområdet kan försvåra eller omöjliggöra flygverksamhet vid flygplatsen. Detaljerade riktlinjer kring markanvändningen och kringområdet hjälper till att säkerställa flygplatsens funktion genom att influensområde, flygbuller, hinder, och elektromagnetisk störning definieras i preciseringen från Trafikverket.

Region Västerbottens yttrande
Skellefteå flygplats har en viktig betydelse för invånare och näringsliv i Skellefteå kommun och dess närliggande kommuner. Det är bra att Trafikverket genom sitt arbete med precisering av riksintresset för Skellefteå flygplats därmed skapar en bra grund att långsiktig säkerställa flygplatsens nuvarande funktion och framtida utveckling.

Region Västerbotten tillstyrker förslaget till precisering av riksintresse för Skellefteå flygplats.

För mer information
Mårten Edberg
Infrastrukturstrateg vid Region Västerbotten
marten.edberg@regionvasterbotten.se
070-2168625

Skriv ut

8 december, 2016 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer