Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Region Västerbottens yttrande över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Förlaget till nationell plan omfattar en ram på totalt 522 miljarder kronor för planperioden. Medlen fördelas enligt följande:

Region Västerbottens synpunkter

Inledning och genomgång av planförslagets prioriteringar
Region Västerbotten har deltagit aktivt i den process som upprättandet av den nationella planen inneburit. Detta har skett parallellt med den egna processen med att upprätta en länstransportplan för åren 2014-2025. Arbetet har varit mycket intensivt och underlagsmaterialet är omfattande. Region Västerbotten har, i samverkan med andra parter i norra Sverige, deltagit aktivt i dialogen kring Kapacitetsutredningen, där ambitionen från Region Västerbottens sida varit att framför allt korrigera väsentliga felaktigheter eller undervärderingar av framtida kapacitetsbehov.

Förlaget till nationell plan omfattar en ram på totalt 522 miljarder kronor för planperioden. Medlen fördelas enligt följande:

  • 86 miljarder kronor till drift, underhåll och reinvestering av statliga järnvägar.
  • 155 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av vägar samt statlig medfinansiering av enskilda vägar.
  • 281 miljarder kronor till utveckling av transportsystemet.

Region Västerbotten har gått igenom förslagets namngivna objekt samt förslag till medel för drift, underhåll, bärighetsåtgärder och tjälsäkringsåtgärder som kunnat identifieras på länsnivå. Tydlighet vad planen avser på läns- eller regionnivå finns enbart avseende förslagen till namngivna investeringsåtgärder och brister (Bilaga 1, sidan 147). Där anges investeringsåtgärder över 50 miljoner kronor. Totalt anvisas 189,9 miljarder kronor till namngivna investeringsåtgärder och brister.

Namngivna åtgärder som förslås ske i Västerbottens län är följande:

Väg
E4/E12, Umeå. 870,043 miljoner kronor. Genomförande under åren 2014-2019.
E4, Djäkneboda-Bygdeå. 129,6 miljoner kronor. Genomförande under åren 2020-2025.

Järnväg
Stambanan genom övre Norrland, statlig medfinansiering till resecentrum Umeå. 26,9 miljoner kronor. Genomförande under åren 2014-2016.

Totalt 1026,545 miljoner kronor.

Se hela yttrandet i bifogad bilaga till vänster.

Skriv ut

30 september, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer