Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

2016-11-10 Förbundsstyrelsen

Vid förbundsstyrelsens sammanträde den 10 november 2016 prioriterades 112 miljoner kronor till åtgärdsområden inom Länstransportplan 2014-2025 för Västerbottens län.

Den 10 november beslutade Förbundsstyrelsen vid Region Västerbotten om prioritering av tillgängliga medel för åtgärdsområden i länstransportplan 2014-2025. Efter att samtliga kommuner i länet lämnat åtgärdsförslag har nu Region Västerbotten beslutat att ur länstransportplanen avsätta drygt 112 miljoner kronor under de kommande sex åren fördelat på följande åtgärdsområden:

Åtgärdsområden

  • Gång- och cykelvägar längs det statliga regionala vägnätet (66 844 000 kr)
  • Hållplatser för kollektivtrafik längst statlig väg (1 920 000 kr)
  • Trafiksäkerhetsåtgärder i det statliga regionala vägnätet, inklusive rastplatser (15 850 000 kr)
  • Medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder, högst 50 procent av kostnad (1 837 500 kr)
  • Medfinansiering av miljö- och ts-åtgärder i det kommunala vägnätet, högst 50 procent av kostnad (13 755 075 kr)
  • Enskilda vägar, högst 70 procent av godkänd kostnad (11 886 000 kr)

Totalt 112 092 575 kr

Beslutet innebär att Region Västerbotten nu ger Trafikverket i uppdrag att ta fram ett mer detaljerat underlag och kostnadskalkyler. Därefter kommer Region Västerbotten löpande att fatta slutgiltiga beslut om genomförande av objekt som Trafikverket har ansvar för att genomföra, vilket gäller samtliga åtgärder längs det statliga regionala vägnätet.

Beslut som innebär medfinansiering kan berörda kommuner utföra i egen takt för att därefter begära utbetalning av medfinansieringsbeloppet.

 

Dokument

Sammanställning av samtliga objekt

Bilaga 1. Sammanställning av förslag och planutrymme per åtgärdsområde

Bilaga 2. Samtliga inkomna förslag

Bilaga 3. Begäran om underlag

 

Omprioritering av tidigare beslutade medel i Länstransportplan 2014 – 2025 för Västerbottens län

Vid förbundsstyrelsens sammanträde 2016-11-10 beslutades också om omprioritering av fyra miljoner kronor av tidigare avsatta medel i Länstransportplan 2014-2025 för ombyggnation av resecentrum/Bussgods i Lycksele till byggande av gång- och cykelväg inom Betesele by, väg E12.

Omdisponeringen möjliggör att vissa åtgärder för resecentrum i Lycksele kan genomföras till en lägre kostnad, samtidigt som det blir möjligt att genomföra en angelägen trafiksäkerhetsförbättring i Betsele by. En omdisponering av tidigare beslutade medel innebär att det inte sker någon direkt påverkan av andra tidigare beslutade åtgärder i länstransportplanen som helhet. Ett beslut om omdisponering innebär att Trafikverket får möjlighet att påbörja nödvändiga studier och planprocess. Ärendet kommer efter detta att återkomma

 

 

För ytterligare information
Mårten Edberg
Infrastrukturstrateg, Region Västerbotten
marten.edberg@regionvasterbotten.se
070-216 86 25

Uppdaterad 8 mars, 2017 kl 11:14 av Mårten Edberg