Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Tvärinfra

Västerbotten är ett stort län som är rikt på naturtillgångar, främst i inlandet. Omfattande näringslivsinvesteringar genomförs och planeras i länet, vilket kommer att påverka resande och transporter påtagligt framöver. Bland annat pågår gruvprojekt i Fäboliden, Rönnbäcken och Högliden. Tillsammans med omfattande vindkraftsprojekt och en växande turismnäring kring Hemavan- Tärnaby innebär dessa satsningar ett påtagligt behov av en fungerande och effektiv transportinfrastruktur för såväl gods som personresor.

Transportsystemet i öst-västlig riktning genom Västerbotten har stor strategisk betydelse beroende på bland annat ett utökat fokus på Östersjöregionen som helhet, där den svenska regeringen inom EU arbetat aktivt för att norra Europa och dess kopplingar med grannländer i öst och väst ska få en särskild uppmärksamhet vad gäller tillväxtmöjligheter. E12:an och Tvärstråket Storuman-Umeå är i det sammanhanget mycket strategisk då den, tillsammans med järnväg och sjöfart, utgör en länk mellan Nordatlanten till Ryssland och södra delarna av EU. Det öst- västliga transportsystemet är belagt med en del brister. Väg E12 håller bitvis låg standard och Tvärbanan utgörs till stor del av enkelspårsjärnväg som redan idag är hårt belastad, med trafikstörningar som följd.

En åtgärdsvalsstudie har utförts inom ramen för Tvärinfraprojektet och beskriver de planerade investeringarna och den påverkan dessa kan få på trafikering och transportsystemet i öst-västlig riktning genom Västerbotten. Arbetet har bedrivits i samarbete mellan ett flertal olika aktörer med intressen i stråket. Tänkbara åtgärder för att stärka transportsystemet beskrivs och prioriteras utifrån de olika aktörers behov. Utifrån den brist- och behovsbedömning som genomfördes identifierades sedan 27 åtgärder för fortsatta studier. Av de 27 åtgärderna ansågs dessa vara de 5 viktigaste att gå vidare med.

Åtgärdsvalsstudie Tvärstråket slutversion (pdf)

 

Uppdaterad 8 mars, 2017 kl 13:58 av Mårten Edberg