Ledutveckling

Utbudet av vandringsleder i Västerbotten har ökat de senaste åren. Nya leder har anlagts i Björnlandets nationalpark och kring Ammarnäs. Dessutom rustas flera befintliga leder upp, inte minst de statliga fjällederna där broar, spänger och vägvisningsskyltar byts ut.

Västerbottens regionala ledutvecklingsstrategi ska fungera som en vägledning för samtliga destinationer i regionen som arbetar med ledutveckling. Strategin har ett tydligt avstamp i de olika strategier som berör utveckling av besöksnäring kopplat till lederna på lokal och regional nivå.

Arbetsgruppen för ledutvecklingsstrategin har Andrew Sutherland på Region Västerbotten Turism som processledare och består av en arbetsgrupp från destinationer, näringen, Länsstyrelsen och Region Västerbotten. Arbetet genomfördes under 2018 i form av intensiva möten och workshops, där fokus var att hitta gemensamma idéer för att utveckla leder ur ett regionalt perspektiv.

Hela processen har haft som utgångspunkt att lederna i regionen har olika förutsättningar som kan bidra till en attraktiv mångfald. Den konkreta processen baserades på en utvecklingsmodell som beskrev ett regionalt nuläge. Därefter jobbade arbetsgruppen med att identifiera styrkor och utmaningar, och en arbetsmodell för att kunna ta fram konkreta åtgärdsförslag inför strategins förverkligande. Under 2019 kommer strategin att börja implementeras.

Vandringsled