Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2014-11-17 Rättssäker elevhälsa i samverkan

Vid kursdagen tas även upp de nya bestämmelserna om extra anpassningar inom ramen för lärarens undervisning och ny lagstiftning gällande åtgärdsprogram från 1 juli i år.

Rättssäker elevhälsa i samverkan

Legala och organisatoriska möjligheter och förutsättningar att stödja elevers utveckling och välmående!

Vid kursdagen tas även upp de nya bestämmelserna om extra anpassningar inom ramen för lärarens undervisning och ny lagstiftning gällande åtgärdsprogram från 1 juli i år.

Hur påverkar detta elevhälsans personal?

Elevhälsans insatser, reglerade i ny skollag, ska bidra till att eleverna mår bra och utvecklas men även verka till stöd för de elever som har skolsvårigheter eller problem med sin hälsa. Detta ska ske i samverkan inom elevhälsan, men också utåt – mot annan skolpersonal, hem, socialtjänst och polis m fl.

En omfattande och ibland komplicerad lagstiftning styr elevhälsan. Skollagen förstår, men även många andra lagar ska tillämpas, t ex hälso- och sjukvårdslagen, förvaltningslagen, patientdatalagen, socialtjänstlagen och offentlighets- och sekretesslagen. Utöver lagarna vinns etiska överväganden som utgår från bedömningen av vad som är möjligt inom lagarnas ramar.

En vanlig fråga är hur samverkan, för elevens bästa, ska kunna ske genom en korrekt rättstillämpning och genom att effektivt utnyttja de möjligheter och begränsningar som lagarna ger. Vid kursen problematiseras dessa frågor och lösningar söks, som gynnar det samlade elevhälsoarbetet.  Ny lagstiftning samt lagstiftning på gång kommer att presenteras som berör elevhälsans område.

Elevhälsans organisation ser mycket olika ut i skilda delar av landet. Ibland återfinns de olika befattningshavarna i en gemensam resursenhet med egen chef, ibland endast delar av elevhälsan. Och många gånger finns elevhälsans aktörer mer organisatoriskt splittrade under olika rektorer. Det förekommer också frekvent att elevhälsans tjänster inte utförs av anställd personal utan de köps in av privata utövare eller av bemanningsföretag. Någon skyldighet att ha anställd elevhälsopersonal finns nämligen inte.

MÅLGRUPP
Chefer, arbetsledare och personal inom elevhälsan, skolledare samt personal inom socialtjänsten. Även förtroendevalda är välkomna.

TID
Måndag 17 november 2014

PLATS
Ansia, Lycksele

MEDVERKANDE
Staffan Olsson, författare och föreläsare inom samverkans- och sekretessområdet, främst för förskola, skola och socialtjänst. Han har bl a skrivit boken ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”,  studentlitteratur 2011 samt rapporten ”Samverkan kring unga med stöd av sekretesslag och handlingsplan”, 2012. Han skrev dessutom en artikel i tidskriften Elevhälsa 2/2013 på temat ”Etiska överväganden om integritet för elevhälsan” samt i Specialpedagogisk tidskrift 1/2014 om ”Elevhälsan – specialpedagogiska insatser i perspektiv av sekretess och samverkan”.

AVGIFTER
Kursavgift 1.950 kronor (exkl. moms) inkl kaffe, lunch och dokumentation.

Skriv ut

3 september, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer