Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Arbetsmarknadsutredningen i Lycksele 25 april 2017

Den 25 april 2017 besökte Arbetsmarknadsutredningen Lycksele för att få inspel till det delbetänkande som ska redovisas den 31 oktober 2017. I samband med besöket arrangerade Region Västerbottens projekt Arbetsmarknadsforum en seminariedag för offentlig sektor där möjlighet gavs för inspel och diskussion.

Delbetänkandet tillhör  Arbetsmarknadsutredningens uppdrag och de delar som rör vägledning, externa leverantörer samt kartläggning av hur samspelet och ansvarsfördelningen fungerar mellan stat och kommun. Slutbetänkandet ska redovisas den 31 januari 2019, där utredningen ska analysera och lämna förslag om bland annat:

 • Förändringar som kan förbättra förutsättningarna för samverkan och ansvarsfördelning mellan aktörer på lokal, regional och nationell nivå som påverkar arbetsmarknadens funktionssätt.
 • Se över utformningen av regelverk, finansiering, organisation och styrning av statliga myndigheter för att skapa bättre förutsättningar för en väl fungerande samverkan.

Arbetsmarknadsutredningens besök är en god möjlighet för länets aktörer att bidra till diskussionen om lösningar på kompetensförsörjningsproblematiken. Att kommun och utbildare får samlas för inspel och diskussion är av stor vikt för att vidareutveckla länets arbetssituation men också möjligheten att påverka arbetsmarknadspolitiken.

Soledad Grafeuille, huvudsekreterare Arbetsmarknadsutredningen, höll i dagens två seminariepass där föreläsning blandades med mindre gruppdiskussioner. Både problem och goda exempel lyftes upp. Många nya tankar väcktes och goda diskussioner fördes kring Arbetsförmedlingens roll, samspel samt skillnader och likheter i kommunerna.

– Vissa saker som är ett problem är också orsaken till att de arbetsmarknadspolitiska projektmedlen finns, poängterade Soledad Grafeuille.

Särskilt fokus riktades åt statliga myndigheters och kommunernas roll, samt hur förutsättningarna för samverkan och ansvarsfördelning kan förbättras.

Följande frågor agerade dagens röda tråd:

 • Kommunernas verksamheter – en förutsättning för en väl fungerande arbetsmarknad
 • Samverkan stat och kommun
 • Arbetsfördelning och samverkan kring vuxenutbildningar
 • Regionala stödstrukturer, kompetensplattformarna och kompetensförsörjning
 • Vägledning- behov och syfte

I mindre gruppdiskussioner lyftes bland annat följande:

 • Behovet av bättre vägledning. Det finns ett stort och ökande behov av vuxenvägledning för att möta arbetsgivarnas efterfrågan. Vi måste kunna erbjuda vägledning hos Arbetsförmedlingen som är processinriktad. Här krävs större samverkan mellan kommunerna och bättre samordning mellan utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. Tanken är att alla oavsett situation ska ha rätt till fullgod information (verksamt, csn).
 • Önskan om individanpassning i högre grad. SYV bör utgå mer från individens behov och förutsättningar. Alla behöver rustas på olika vis för att så småningom ta sig ut i arbetslivet.
 • Möjlighet till utbildning som vuxen, och utmaningarna för vuxenutbildningen att samarbeta med gymnasieskolan pga. terminer och lärarbrist.
 • En önskan om att utredningen leder till färre samverkansplattformar, för att effektivisera och strukturera arbetet och därmed minska dubbelarbete.
 • “Hur löser vi det som vi behöver i just vår kommun?” En önskan om lokalt bidrag för att tillgodose kommunens individuella behov.
 • Geografin, med långa distanser mellan hem och arbete eller utbildning. Det måste finnas ett bättre substitut för distansutbildningen, som i många fall låter som en bra lösning men inte är hållbar i längden.
 • Instanserna som vi behöver i inlandet är YH-utbildningar.
 • Identifiera arbetsmarknaden och behoven. Vi bör i större utsträckning säkerställa den regionala kompetensen om arbetsmarknaden och de kompetenser som arbetsmarknaden faktiskt efterfrågar.

Mer information:
Joel Hedlund
Projektledare Arbetsmarknadsforum
joel.hedlund@regionvasterbotten.se
070-69 76 846

Skriv ut

11 maj, 2017 | Olivia Collin
 • Arbetsmarknadsforum är ett ESF-finansierat projekt i vilket  frågor med bäring på arbetsmarknad, utbildning, långsiktig kompetensförsörjning, mångfald och samt hur aktörerna gemensamt kan arbeta för att möta regionens utmaningar diskuteras och utvecklas. Syftet är stärkt kapacitet för ökad samverkan och koppling mellan utbildningsväsende, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande inom Västerbotten till nytta för regionens kvinnor och män oavsett ålder, kön, etnicitet eller funktionsnedsättning.

Kommentarer