Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Yh Nord

Norrbotten och Västerbotten delar ett stort antal utmaningar. Befolkningsutvecklingen varierar stort mellan inland och kustland, arbetsmarknaden är starkt könssegregerad, kvinnor är i högre grad behöriga till eftergymnasial utbildning, sysselsättningsgraden skiljer sig mellan män och kvinnor beroende på kommun och det finns få lokala utbildningsmöjligheter. Det är även en del av landet som har att hantera stora geografiska avstånd och glest befolkade områden. Situationen förstärks av en åldrande befolkning där det idag är fler som lämnar arbetsmarknaden än som tillträder och där stora pensionsavgångar är att vänta. Samtidigt ser vi hur de bägge länen uppvisat en stark tillväxt de senaste åren vilket resulterat i stora rekryteringsbehov där bristen på personal med rätt kompetens riskerar begränsa eller förhindra företagens utveckling. Digitaliseringen och den tillhörande snabba teknikutvecklingen ökar arbetsmarknadens förändringstakt, ställer nya krav på företag och anställda och utmanar samtidigt utbildningssystemet, av Svenskt Näringsliv beskrivet i termer av ett ökat behov av relevant, flexibel och tillgänglig utbildning som möter behovet av
omställning och omskolning.

Ovanstående pekar på ett tydligt behov av att bättre nyttja hela arbetskraftspotentialen; att öka möjligheterna till kompetensutveckling, underlätta rörligheten på arbetsmarknaden samt inkludera de grupper som idag står utanför arbetsmarknaden i syfte att få till en bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov och arbetskraft utrustad med rätt kompetens. I syfte att hantera dessa utmaningar har kompetensplattformarna i norrlänen gemensamt identifierat behovet av att stärka yrkeshögskolan (Yh) som utbildningsform. Det finns många skäl till att yrkeshögskoleutbildningar bär på en stor potential för att möta länets kompetensutvecklingsbehov. En av grundtankarna med denna utbildningsform är att möta rekryteringsbehov där dessa finns vilket innebär att dessa utbildningar inte behöver fokuseras till större orter, de kan även ges på distans eller förläggas på mindre orter/lärcentra i exempelvis inlandet. Det är en utbildningsform som främjar det livslånga lärandet, möjliggör karriärväxling till bristyrken och främjar en jämställd arbetsmarknad då utbildningarna öppnar upp för mindre könsstereotypa karriärval.

Yrkeshögskolan är en högre eftergymnasial utbildning som erbjuder kvalificerade yrkesutbildningar, skräddarsydda direkt utifrån arbetslivets behov. Utbildningarna är förhållandevis korta och pågår vanligen mellan ett och två år. De innehåller ett stort inslag av praktik vilket borgar för att utbildningarna möter företagens behov av relevant kunskap och kompetens samtidigt som det skapar goda förutsättningar för kontakter mellan de studerande och de framtida arbetsgivarna. Snittåldern på de studerande är drygt 30 år, de kan därmed till stor del sägas bestå av karriärväxlare. Företagen är delaktiga i såväl utformning som styrning av utbildningarna, de sitter med i ledningsgrupp och bidrar därmed till att kvalitetssäkra utbildningen och säkerställa att den levererar utifrån ställda krav. Yrkeshögskolans starka koppling till arbetsmarknadens aktuella behov och inneboende kraft att bidra till såväl kompetensförsörjning som matchning blir tydlig när man tittar på var studenterna tar vägen efter avslutad utbildning; 93% av de som genomfört en utbildning fick arbete efter examen, hälften av dem på de arbetsplatser var de genomfört sin praktik. 85% av dessa byter arbetsgivare och eller arbetsuppgifter vilket styrker att denna utbildningsform bidrar till en ökad rörlighet på arbetsmarknaden.

I projektet Yh Nord, finansierat av Europeiska Socialfonden, pågår arbetet med att identifiera och förbättra förutsättningarna att bedriva Yrkeshögskoleutbildningar i Övre Norrland. Antalet ansökningar om att få anordna utbildningar är lågt i regionen jämfört med andra delar av landet, orsakerna till detta går bland annat att finna i ett relativt lågt antal utbildningsanordnare, men också i att Yrkeshögskolan som utbildningsform inte är tillräckligt känd i näringslivet. Erfarenheterna vunna på regional nivå bildar underlag för en dialog på nationell nivå. Systerprojektet Yh Nord Nationellt innehåller, förutom spridnings- och förankringsarbete, en kartläggning och analys av ansöknings- och handläggningsprocessen, detta med målet att få till en utvecklad lärprocess. I syfte att ytterligare lyfta Yrkeshögskolans roll som viktig länk mellan arbetsmarknad och utbildning avser projektet identifiera tänkbara beståndsdelar i en modell för ett nationellt flernivåstyre avseende funktioner, roller, ansvar och kommunikation. De bägge projekten pågår under tiden 2017-09- 01—2019-03- 31.

För mer information kontakta
Stina Johansson Region Västerbotten
Tel 070-365 45 70
stina.johansson@regionvasterbotten.se

Kristin Bergwall – Region Norrbotten
Tel: 0920-711 75
kristin.bergwall@norrbotten.se

Uppdaterad 16 mars, 2018 kl 21:23 av Jörgen Boström