Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Dokumentation från seminariet Samspråka

Samspråka, Emma Person, Elisabeth Israelsson

Vid seminariet deltog Karolin Holmgren, Emma Persson, Elisabeth Israelsson och Jenny Lindmark. De tre kommuner som medverkade beskrev framgångsfaktorer de funnit vara verksamma för att motverka Drop-outs och elever som inte har svenska språket med sig in i gymnasieskolan. Det handlar bl.a. om bemötande, rätt förutsättningar rent språkligt, samverkan och anpassade arbetssätt, som leder till att eleverna trivs i sin skolvardag och väljer att komma motiverade till att nå målen i sin utbildning.

Bakgrunden till Samspråka var att skolorna såg att det var svårt för elever med utländsk härkomst att tillgodogöra sig ämneskunskaperna i de olika kurserna p g a att språket brister. Starten på ett gymnasieprogram är en utmanande ”uppförsbacke” med nya ämnen och kurser med helt nya ord och begrepp.

Samspråka arbetar mest med modersmålsträning och handledning på modersmålet och med språkstöd och integrerad ämnessvenska – viktiga delar för att öka förståelse, språkutveckling och kunskapsutveckling.

Samspråka, Karolin HolmgrenLiljaskolan i Vännäs har valt att arbeta med språkstöd i form av integrerad svenska för att kunna ge eleverna förutsättningar att klara utbildningen. Den största målgruppen återfinns på språkintroduktionsprogrammet, men stöd finns även på vård- och omsorgsprogrammet, mode – och textilprogrammet samt fordonsprogrammet. Lärarna på de olika yrkesprogrammen samverkar med lärare i svenska som andraspråk kring de olika yrkesämnena. På språkintroduktionsprogrammet samverkar lärare i svenska- som andraspråk med lärare i biologi, musik, samhällskunskap, geografi, matematik och historia. Schemalagda positioner förtydligar stödet för eleverna. Ferieskola har erbjudits för att förstärka språket.

Tannbergsskolan i Lycksele arbetar dels med att ge elever på Vård-, El- och Fordonsprogrammet individuellt elevstyrt språkstöd 2 ggr/vecka. Vi arbetar också på Språkintroduktionsprogrammet med ämnesövergripande teman och metodutveckling(Svenska/ Musik, Svenska/Matematik, Svenska/ SO, Svenska /NO. Ett annat område vi fokuserat på är att ge eleverna information om det svenska skolsystemet, utbildningsvägar mm så fort som möjligt för att de i ett tidigt skede ska veta vilket som blir deras kommande gymnasieval. Syftet är att redan under tiden på Språkintroduktionsprogrammet introducera texter med ord och begrepp som eleverna kommer möta då de påbörjar sitt gymnasieprogram.

Norsjö gymnasium har anställt tre modersmålslärare, varav två i projektet, som dels undervisar i respektive modersmål, dels fungerar som språkstöd/handledning under andra lektioner i ämnen som svenska, engelska, matematik och fysik. Modersmålslärarna är anställda på 80% vardera, och fördelas med 60% handledning på modersmålet och 20% modersmålsundervisning. Enligt Skolinspektionen är kommunerna skyldiga att ge handledning på modersmålet under den tid som den enskilda eleven har svårt att följa med i undervisning på svenska. Satsningen ges på SI, för att eleverna så snart som möjligt ska kunna söka till ett av de 18 nationella programmen.

Samspråka, Veronika SöderlundDe erfarenheter som kommit fram i Samspråka, så här långt är:

Vännäs: Bemötandet är en stor del av vårt arbetet. Projektet har bidragit till att sprida kunskap om vad det innebär att lära sig ett andraspråk, vilket positivt har påverkat mötet med de teoretiska ämnena. Att låta eleverna få de förutsättningar som krävs för att nå framgång är en avgörande faktor. Lycksele: De elever som går första året på ett gymnasieprogram upplever att Plug In visar att skolan ”tror ” på dem. Att veta att man egentligen kan, men inte ha språket för att kunna visa det är oerhört frusterande och Plug In har gett dem möjlighet att lyckas i sina kurser. Bemötande är betydelsefullt på flera plan.

Norsjö: Bemötandet är otroligt viktigt när man kommer till ett nytt land och en ny kultur. Modersmålslärarna utgör en viktig länk mellan SI-eleverna och ämneslärarna och de svenskfödda eleverna som bidrar till att skapa förståelse. Modersmålslärarna kan också motivera eleverna och tydliggöra för dem vad och varför de behöver gå i skola för att kunna gå vidare till studier och/eller arbete.

Vid seminariet beskrevs också med vilka Samspråka samverkar. I Vännäs sker samverkan mellan lärare i svenska som andraspråk och lärare i övriga ämnen. I Lycksele sker en samverkan över ämnesgränser på Språkintroduktionsprogrammet. Samverkan med lärare på de nationella programmen har också stärkts i och med att Språkintroduktionens elever i större omfattning än tidigare fått göra PRASO-besök. Även i Norsjö ser vi har man sett att samverkan över ämnesgränserna underlättats och därmed ökat. Det har även medfört att SI-eleverna kunnat delta i till exempel HLR-utbildning, teman (som EU-dag) med mera.

De resultat som framkommit hitintills är att i Vännäs vittnar matematiklärarna om att eleverna, tack vare integrerad svenska, lättare klarar av kursen i matematik. Under terminen kommer vi att kunna utvärdera stödet mot de övriga teoretiska ämnena. Eleverna är i hög grad positiva till det stöd de får. I Lycksele har alla elever (utom en) som fått språkstöd under hösten har fullgjort sina kurser med godkänt resultat. Under tidigare år brukar problem visa sig i anslutning till höstlovet; eleverna har då dragit på sig rester, icke-godkända prov etc. och olika stödinsatser brukar då bli aktuella. Att, som vi nu gjort, jobba förebyggande istället för ”efterbyggande” visar sig vara mycket effektivt. Norsjö har inte sett några resultat ännu, men ser tendenser. Till exempel lyckas eleverna över förväntan i fysik, där även elever med svaga kunskaper i svenska ser ut att nå målen. Det ser ut som att eleverna tar in och tar till sig kunskaper snabbare med handledning på modersmålet.

Samspråka. Emma Persson, Karolin Holmgren, Elisabeteh Israelsson, Jenny LindmarkDet vi sett så här långt är:
– Huvudmannen får genom arbetssätten i Samspråka argument för att tillskjuta tillräckliga resurser till handledning på modersmålet av denna grupp av elever
– Samspråka skapar förståelse och bygger kunskap om att handledning på modersmålet är en nödvändighet för att elever i övre tonåren som kommer till Sverige ska nå gymnasiet före 20 års ålder – Modersmålslärarna höjer statusen och förbättrar SI-elevernas syn på sig själva
– Elever når godkända studieresultat – Ökad meningsfullhet, delaktighet, motivation och förståelse hos elever
– Ökad förståelse hos lärare

Deltagarnas frågor /synpunkter

Synpunkter som kom fram under seminariet berörde bland annat problematiken runt hur svårt det är för skolor på mindre orter att rekrytera modersmålslärare/studiehandledare. Kanske kan samverkan över kommungränserna öka möjligheten för alla nyanlända oavsett vilken ort de bor på, att få möjlighet till studiestöd/ modersmålsundervisning? En annan fundering som kom upp gällde hur det kommer sig att så få med utländsk bakgrund väljer att utbilda sig till lärare? Skellefteås stora problem är att det finns 800 lärare och typ alla är från Västerbotten. Lärare med erfarenheter om hur det är att vara nyanländ skulle sannolikt vara en stor tillgång i den svenska skolan. Men hur kan vi locka dem till lärarutbildningen? Kommer elever som hinner fylla 20, och därmed går Komvux, att få ta del av språkstöd?

Sammanfattning av seminariet

Betydelsen och vikten av att förstå ord : Målgruppen för Samspråka har ett gemensamt- de har varit kort tid i Sverige. Samtidigt kan de ha avsevärt skiftande skolbakgrund; Vissa har flera års skolutbildning från sitt hemland, medan vissa aldrig har gått i skolan. Oavsett vilka förkunskaper dessa elever besitter har de alla behov av stöd för att kunna tillgodogöra sig de olika skolämnenas ord och begrepp. Detta stöd kan se ut på olika sätt men syftar alla mot att öka elevernas ordförståelse som är den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång.

Betydelsen av att alla skolan har förståelse för elevernas lärandesituation. Det tar tid att erövra ett andraspråk och för att eleverna ska utveckla tillräckliga språkkunskaper för att kunna tillgodogöra sig gymnasieskolans olika ämnen krävs medvetet arbete. Här har alla i skolan ett ansvar . Bemötandet är viktigt för att hos eleverna skapa motivation och delaktighet. Samverkan mellan ämneslärare, svenskalärare, modersmålslärare etc är nödvändig för ett effektivt och lyckat resultat.

Uppdaterad 10 mars, 2014 kl 16:40 av Jörgen Boström