NYHETER 2020-04-14

Region Västerbotten förbereder vården

Ett antal insatser görs nu i Region Västerbotten för att förbereda inför en förväntad ökning av antalet personer som smittas av coronaviruset i Västerbotten.

– Jag vill verkligen uppmana alla västerbottningen att följa de råd som kommer, både från oss och folkhälsomyndigheten, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.
Hon poängterar också att man som invånare inte behöver tänka på ett annorlunda sätt nu då vi har allmän smittspridning i länet men rådet är ändå att stanna hemma när du är sjuk eller känner dig förkyld eller har feber, och håll dig hemma till du varit frisk minst två dagar.

Förberedelser och planering

Det är ett intensivt planeringsarbete som pågår just nu i regionen. Förberedelsearbetet innebär bland annat att ställa in vissa ickeakuta operationer för att frigöra resurser samt att noga följa tillgång på personal och material. Dessutom har en inventering gjorts av personal som arbetar administrativt för att se vilka som skulle kunna hjälpa till inom hälso- och sjukvården.

– Inventeringen visar att vi har ett 70-tal personer som skulle kunna vara aktuella att jobba i vården under en period. I dagsläget finns inget akut behov av dessa resurser utan vi vill skapa beredskap ifall ett behov uppstår, berättar Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

I dagsläget bedöms det inte vara ett stort bortfall bland vårdpersonal.

– I planeringen framåt väljer vi att utgå från en fortsatt ökning av frånvaro och skapar därför beredskap genom att ta höjd i vår personalförsörjning. Vi ser över vilken typ av personal som behövs till vilken typ av avdelning, säger Brita Winsa.

Nya beslut och medicinska prioriteringar där vården anpassas tas hela tiden.

– Det känns oerhört positivt med regionens personal, alla hjälps åt och nu ska vi fixa det här tillsammans, säger Brita Winsa.

Vårdens förändringar

Ytterligare en insats är att ta en tillfällig paus för Västerbottens hälsoundersökningar, VHU, för att förbättra tillgänglighet vid telefonrådgivning och för att minska antalet personer som vistas i hälsocentralernas lokaler.

– Beslutet innebär att västerbottningar som fyller 40, 50 och 60 år inte kan räkna med någon inbjudan till sin hälsoundersökning. Pausen är planerad till den 31 augusti 2020, berättar Brita Winsa.

Det finns också planer att expandera och bygga ut antalet intensivvårdsplatser i den takt som det kommer att behövas.

– Vi ser att vi kommer klara av framtidens vård. De simuleringar som är gjorda är av den dignitet att det bör vi klara av, säger Sofie Jacobsson, chefläkare med beredskapsansvar.

– Som ni vet så pågår en pandemi i hela världen och åtgången på vissa vårdmaterial är oerhört stor, vilket är en utmaning, fortsätter Sofie Jacobsson.

I nuläget har regionen ingen akut brist på material men fortsätter ransonera och fördela skyddsutrustning och material. Denna vecka kommer ett tillskott som gör att läget kommer vara mindre bekymmersamt den närmaste perioden.

– Vi väntar oss en större inströmning av patienter som behöver vård så vi fortsätter punktmarkera denna fråga. Vi är vana att det vi behöver finns på hyllan, nu måste vi tänka i andra banor, avslutar Sofie Jacobsson.

Tillbaka till nyhetslistan