NYHETER 2022-09-22

Västerbottens hälsoundersökningar räddar liv

En stor nationell utvärdering av riktade hälsosamtal visar på stora hälsovinster. Den förtida dödligheten minskar och det gör även midjemått och blodtryck, kolesterolnivåer, fasteblodsocker och BMI. Rapporten visar också att matvanorna blir bättre.

Riktade hälsosamtal påverkar deltagarnas matvanor. Foto: Mattias Andersson

 

 

Förutom att förbättra levnadsvanor upptäcks tillstånd som diabetes och högt blodtryck vid hälsoundersökningarna och deltagarna kan få behandling.

– Åter igen får vi bekräftelse på att vårt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete ger resultat. Det är väldigt roligt och en bekräftelse på vikten av det arbete alla distriktssköterskor som jobbar med Västerbottens hälsoundersökningar gör, säger Maria Falck, chef för folkhälsoenheten.

Resultaten redovisas i en ny rapport där en expertgrupp granskat och vägt samman den forskning som finns på området. Den bygger på sju publikationer från Västerbotten (fyra studier), Skaraborg/Jönköping (två studier) och Västmanland (en studie).

Före vår tid

I Västerbotten har regionen och tidigare landstinget, som en av författarna till rapporten uttryckte det – varit före vår tid – och erbjudit invånarna riktade hälsosamtal sedan mitten av 1980-talet. Det startade i Norsjö som ett svar på den då nationellt mycket höga dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar.

Norsjöprojektet utvecklades till Västerbottens hälsoundersökningar som på 1990-talet infördes i hela länet. Idag erbjuds alla 40-, 50- och 60-åringar ett hälsosamtal efter att man svarat på en rad enkätfrågor och fått svar på de prover som tagits.

Den svenska modellen med riktade hälsosamtal har även tidigare visat på positiva resultat men detta är den första systematiska vetenskapliga genomgången som gjorts. Bakom rapporten står en oberoende expertgrupp som på uppdrag av Nationellt system för kunskapsstyrning, levnadsvanor, analyserat interventionen på både individ- och samhällsnivå. Målet är att med ny kunskap utveckla riktlinjerna för hur vi i Sverige kan arbeta med levnadsvanor för att förbättra folkhälsan.

Men det finns många aspekter av riktade hälsosamtal som ännu inte undersökts. Ingen kan idag säga vid vilken ålder samtalet har mest effekt eller hur många samtal som är optimalt. Det finns heller ingen forskning om hur psykosociala faktorer eller om man är född i utlandet påverkar resultatet.

I Västerbotten fortsätter metoden att utvecklas med bland annat ett digitalt stödprogram. Inför hälsoundersökningen kan deltagaren besvara ett hälsoformulär via 1177.se och uppgifterna förs automatiskt över till deltagarens journal.

– De medarbetare i primärvården som genomför de riktade hälsosamtalen har utbildats i det digitala arbetssättet. Att ta tillvara både medarbetares och deltagares förslag och synpunkter är en framgångsfaktor i den fortsatta utvecklingen, säger Carina Gustafsson, hälsoutvecklare och koordinator för Västerbottens hälsoundersökningar.

Hela rapporten kan läsas här

På 1177.se kan du läsa mer om hur hälsoundersökningarna går till

Tillbaka till nyhetslistan