NYHETER 2022-11-01

WHO på besök i södra Lappland

Nyligen invigde World Health Organization, WHO, södra Lappland som en demonstrationsplattform för primärvård i glesbygd, den andra som hittills lanserats i Europa.

WHO
Hans Kluge från WHO och Tamara Gabunia från Georgien besökte sjukstugan. Foto: Sofia Berggren

 

 

På plats i Storuman var Hans Kluge, regiondirektör för WHO:s Europakontor, tillsammans med Tamar Gabunia, Georgiens vice minister inom bland annat hälsa.

– Jag är mycket imponerad. Här ser personalen på patienten som en person, inte som en sjukdom, och har ett holistiskt synsätt. Man jobbar tillsammans för patienten. Det här är framtidens vård, säger Hans Kluge.

Studiebesök på sjukstugan

Vid invigningen var representanter från WHO, Socialdepartementet, Business Sweden och Storumans kommun, samt en första internationell delegation på besök från Georgien. Under dagen genomfördes studiebesök på Storuman sjukstuga där vårdpersonalen visade upp hur en patientresa kan se ut samt delade med sig av arbetssätt och erfarenheter kring att bedriva vård i glesbygd, såväl utmaningar som möjligheter.

– Det här är ett extremt stort erkännande för det utvecklingsarbete som har pågått och som fortsätter pågå i södra Lappland och Västerbotten, säger Anna-Lena Danielsson, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten.

– Att få ett så högt internationellt erkännande innebär att vår position som utvecklingsmotor förstärks, vi blir intressanta både nationellt och internationellt och stärker vår attraktionskraft, säger hon.

Sjukstugor som vårdform sticker ut i en internationell jämförelse då det är en form av utökad primärvård, där vårdpersonalen många gånger har ett utökat ansvar jämfört med hur det normalt ser ut i primärvård i andra länder.

Både WHO och den georgiska delegationen var särskilt imponerade av den kompetens som sjuksköterskorna besitter och den befogenhet som ges i deras dagliga arbete, samt den samverkan som finns mellan kommun och region på sjukstugorna.

Erfarenhetsutbyte mellan länder

Syftet med demonstrationsplattformen är att dela erfarenheter och kunskap kring att bedriva hälso- och sjukvård i en utmanande demografisk och geografisk kontext, samt visa hur man arbetar för att tillhandahålla hälso- och sjukvård i glesbygd.

Samarbetet mellan Region Västerbotten, WHO och Business Sweden innebär att södra Lappland kommer ta emot 3–4 besök om året från länder i Europa som arbetar med att utveckla sin primärvård.

– Vi är förstås jättestolta över den här utnämningen och den uppmärksamhet som detta genererar, och de möjligheter till samarbete och gemensamt lärande som öppnar sig, säger Andreas Lundqvist, enhetschef på Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman.

– Det är extra roligt att den forskning och utveckling som bedrivs hos oss, för glesbygd i glesbygd, helt uppenbart är jätteintressant även i ett internationellt perspektiv.

Besöken betyder mycket

Besöken inkluderar workshops, djupdykning i specifika ämnen och politiska dialoger, som kopplar samman nationella och regionala beslutsfattare och praktiker från värd- och besökslandet.

Anna-Lena Danielsson menar att besöken betyder mycket för Region Västerbotten och ger möjlighet att lära och utvecklas.

– Primärvården i glesbygd är en viktig faktor för att skapa trygghet hos befolkningen, och vi behöver utveckla samarbetet än mer med kommunerna. Vi har ansvar för samma personer och kan göra än mer för att arbeta tillsammans. Forskning är en viktig del i den utvecklingen, utan forskning kan vi inte se hur utvecklingen går, vad som är bra och vad som kan göras bättre.

Georgien först att besöka

Första landet att besöka södra Lappland blev Georgien. Delegationen, som leddes av vice minister Tamara Gabunia, bestod av representanter från hälso-och sjukvårdsmyndigheter samt läkare kopplade till glesbygd i Georgien.

Besökarna stannade en vecka och besökte bland annat Lycksele lasarett, äldreboendet Tranan i Storuman, samhällsrummet i Slussfors samt sjukstugan i Tärnaby och Glesbygdsmedicinskt centrum.

– Vi är så tacksamma över möjligheten att vara det första landet som besöker Sverige för att observera, lära och dela erfarenheter med varandra. Det är väldigt viktigt att ha en välfungerande primärvård, och den här typen av besök är väldigt hjälpsamma för oss, säger Tamara Gabunia.

Följer utvecklingen

Områden som diskuterades under besöket var hur man kan arbeta med att rekrytera och behålla personal, utbildning och kompetensutveckling, ledarskap på alla nivåer, forskning, innovations- och utvecklingsarbete, samverkan med universitet, industri och befolkning, demografiska utmaningar med en åldrande befolkning, långa avstånd och olika tekniska lösningar för att överbrygga avstånd.

– Besökarna från både WHO och Georgien var väldigt nöjda med besöket, och allt de fått se och uppleva under veckan. Inte minst har alla givande diskussioner tillsammans med vårdpersonal varit väldigt uppskattade! Tanken är nu att det besökande landet ska försöka ta till sig av det de fått lära sig, och reflektera över vad som går att implementera på hemmaplan. Det ska bli väldigt intressant att följa utvecklingen, avslutar Andreas Lundqvist.

Tillbaka till nyhetslistan