Nytt vårdinformationsstöd

För att möta dagens digitaliseringstakt är Region Västerbotten på väg att införa ett nytt vårdinformationstöd - Cosmic. Det nya stödet ska vara värdeskapande för invånare och vårdpersonal samt ge västerbottningen bättre tillgång till information om sin vård och hälsa.

Kvinna och vårdpersonal
Foto: Klas Sjöberg

De journalsystem som idag används inom regionen närmar sig slutet av sin livscykel och behöver bytas ut. Anledningen till detta är att många av systemen är omoderna, saknar teknisk support och att de inte uppfyller vårdens förväntningar. Parallellt med detta ser man också att det pågår stora förändringar inom vården nationellt där det ställs högre krav på tillgänglighet, digitalisering, kompetensförsörjning och effektiva vårdflöden.

Nytt vårdinformationsstöd

Vårdinformationsstödet Cosmic ska ge förutsättningar för att förbättra och förnya vårdens utförande.

Stödet ska stödja ett partnerskap mellan patient och vårdgivare och möjliggöra en strukturerad journal per patient. Informationsutbytet mellan olika vårdgivare ska också förenklas så att vårdpersonalen får ett bättre stöd när de ska ställa diagnos och besluta om behandling.

Cosmic är mer komplext än enbart en ny journal. Det nya vårdinformations- stödet kommer att ha en rad nya funktioner som ska underlätta vardagen för både vårdpersonalen och patienterna. Exempelvis kommer Cosmic att stödja mobila arbetssätt.

Det nya stödet, Cosmic, kommer att frigöra mer tid för patientmötet och vård av patienter genom, smartare funktioner, enklare användning och att det blir mindre dubbeldokumentation.

För invånaren och patienten 

Invånare och patienter får tillgång till ett stöd som ger möjligheter till ökad delaktighet i hälso- och sjukvården. Patienten deltar i planering, genomförande och uppföljning av sin vård med säker tillgång till relevant information. Patienten får en förenklad insyn i vård och behandling och kommer lättare att kunna bidra med information.