Anslagstavla Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Detta är Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs officiella anslagstavla där justering av protokoll från förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen tillkännages.

Vid varje sammanträde upprättas ett protokoll. När protokollet har justerats meddelas det här samt, under en övergångsperiod, på Region Västerbottens officiella anslagstavla i regionshuset i Umeå.

Om du tycker att kommunalförbundet har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas kan du överklaga beslutet. Överklagandet ska adresseras till förvaltningsrätten men ska sändas till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, 901 89 Umeå inom tre veckor från den dag beslutet tillkännagavs på anslagstavlan. En prövning görs om överklagandet kommit in i rätt tid och därefter skickas det till Förvaltningsrätten.

 

Nyheter från Anslagstavla Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg Prenumera på nyheter