Samiska/Sámegielat

Här finns samlad information på nordsamiska och sydsamiska

Nordsamiska/Davvisámegiella

Här finns samlad information på nordsamiska.

Dás lea čohkkehuvvon dieđut davvisámegillii.

På 1177.se finns information på nordsamiska om hälsa och vård.

Ruovttusiidduin 1177.se gávdno diehtojuohkin dearvvašvuođa ja dikšuma birra.

Davvisámegiella/Nordsamiska

Covid-19

Suddje iežat ja earáid njoammuma viidumis (Folkhälsomyndigheten)

Čohkkehuvvon dieđut covid-19 birra (1177.se)

Dulkonbálvalus / Tolktjänst

Dulkon eará gielaide

Láhka náššuvnnalalaš unnitloguid birra davvisámegielas/Lagen om nationella minoriteter

Minoritetslagen 2019 - minoritet.se (ruotagiella/på svenska)

Region Västerbottens arbete med nationella minoriteter (på svenska)

 

Sydsamiska/Åarjelsaemien

Här finns samlad information på sydsamiska.

Daesnie bïevnesh åarjelsaemien gïelesne tjööngheldihkie.

På 1177.se information på sydsamiska om hälsa och vård.

1177.se sæjrojne bïevnesh åarjelsaemiengïelesne gååvnesieh healsoen jïh hoksen bïjre.

Åarjelsaemiengiele/Sydsamiska

Covid-19

Vaarjelh datnem jïh mubpide suetiem geerjehtidh (Folkhälsomyndigheten)

Tjåanghkenamme bïevnesh covid-19:n bïjre (1177.se)

 

Laake naasjovnen unnebelåhkoej bïjre åarjelsaemien gïelesne/Lagen om nationella minoriteter

Minoritetslagen 2019 - minoritet.se (på svenska)

Region Västerbottens arbete med nationella minoriteter (på svenska)