Forskar-AT i norra sjukvårdsregionen

Norra sjukvårdsregionen utlyser upp till fyra befattningar per termin som forskar-AT. Du får själv ange önskemål om vid vilket sjukhus inom norra sjukvårdsregionen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen) som du vill göra din kliniska placering.

Allmäntjänstgöring  (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning. AT omfattar minst 18 månader och fullgjord AT är en förutsättning för att få läkarlegitimation.

Forskar-AT innebär att den kliniska AT-tjänstgöringen förlängs med 6-12 månaders forskningstid. Forskningstiden fördelas på perioder om 1-6 månader inlagda mellan de kliniska tjänstgöringsplaceringarna.

Upp till fyra forskar-AT-tjänster tillsätts inom den norra sjukvårdsregionen efter bedömning av kompetens och forskningsprogram. Särskild hänsyn tas till disputerad forskare, men med möjlighet för icke disputerad forskare som kommit en god bit på väg mot disputation att erhålla sådan tjänst. Ange önskemål om vid vilket sjukhus inom den norra sjukvårdsregionen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen) som du vill göra din kliniska tjänstgöring.

Arbetsuppgifter enligt Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (AT).

Kvalifikationer:

Erhållen läkarexamen senast vid tillträde samt forskningsmeriter. Du ska ha doktorsexamen eller vara registrerad som doktorand vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet senast vid ansökningstidens utgång. För att vara behörig sökande och kunna komma ifråga för anställning som forskar-AT ska du vara verksam i forskning med anknytning till den medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Med anknytning avses att huvuddelen av sökandes eller handledarens forskning är placerad vid Medicinska fakulteten Umeå universitet.

Forskningen ska falla inom ramen för ALF, det vill säga klinisk forskning med tydlig patientnytta och relevans för hälso- och sjukvården, eller translationell forskning med tydlig klinisk relevans. Projektet bedöms efter nytänkande och originalitet, vetenskaplig kvalitet, den sökandes kompetens liksom projektets genomförbarhet. Ansökningar om forskar-AT bedöms av en bedömargrupp, utsedd av ALF-kommittén, med representanter för Umeå universitet samt regioner i norra sjukvårdsregionen. Slutgiltig ranking av ansökningarna kommer att, på bedömargruppens förslag, fattas i ALF-kommittén i slutet av mars resp oktober. Efter samråd med berörda verksamhetsföreträdare överlämnas därefter namnen på de högst rankade till ansvariga inom regionen för beslut om anställning. Särskild hänsyn tas till personliga egenskaper och samarbetsförmåga.

Sökande med utländsk utbildning ska ha tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha goda kunskaper i det svenska språket, motsvarande nivå C1. Se Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se

Ansökan till forskar-AT fordrar, förutom den elektroniska ansökan via rekryteringsverktyget Visma recruit/Offentliga jobb bilagor som beskriver följande:
1) Meritförteckning, 2) Publikationslista, 3) Forskningsprogram på högst 10 sidor (svenska eller engelska) där det också ska framgå vad den sökande planerar att göra under tilldelad forskningstid och var forskningsarbetet ska bedrivas, 4) Intyg från prefekt och i förekommande fall handledare för icke disputerad angående forskningsanknytning. Dessa handlingar samt eventuella övriga relevanta bilagor skickas in digitalt som bilagor tillsammans med ansökan.

 

Kontaktperson för norra sjukvårdsregionen:

Karin Forsén, HR-konsult, AT-samordnare
HR-staben, Region Västerbotten, Umeå
Telefon: 090-785 37 12, 070-673 37 12

karin.forsen@regionvasterbotten.se