Miljö

Region Västerbotten ska bli en ledande miljöregion. Regionen arbetar aktivt med miljöfrågan för att minska sin miljö- och klimatpåverkan. En bra miljö går hand i hand med bra hälsa.

Styrande för regionens miljö- och klimatarbete är regionplanen med målet att Västerbotten är en ledande miljöregion. Fullmäktige har också fastställt en miljöpolicy med visionen att regionen genom sitt regionala utvecklingsarbete ska bidra till Minskad miljöpåverkan i länet. För regionens egna verksamheter är visionen Klimatneutral och klimatanpassad verksamhet, Giftfri och hälsosam miljö

Miljöpolicy

Regionplan 2020-2023

Mer information om regionens externa miljöarbete.

Miljö- och klimatstrategi

Regionen ska fram till 2030 minska sin klimatpåverkan med 60%. 2045 ska regionen vara klimatneutralt, därför ska vi minska våra utsläpp med 8 procent per år.

Regionfullmäktige har antagit en miljö- och klimatstrategi under september 2021 för regionens interna arbete som ska bidra till att nå målet Ledande miljöregion och Miljöpolicyn.

Miljö och klimatstrategi

Övergripande områden där regionen har störst påverkan på miljön där aktiviteter kommer att genomföras är:

Klimatneutral och klimatanpassad verksamhet

 • Förnybar energi
 • Fossilfria marktransporter
 • Minskad klimatpåverkan från varor och tjänster
 • Effektiv resursanvändning
 • Klimatanpassning

Hälsosam och giftfri miljö

 • Giftfria kemiska produkter och varor
 • Minska utsläpp och att läkemedel kasseras
 • Närproducerade och ekologiska livsmedel
 • Biologisk mångfald

Hållbar resursanvändning

 • Energieffektivitet
 • Cirkulära system
 • Minska mängden avfall och öka andelen källsorterat avfall