Vård på distans

Region Västerbotten ligger i framkant inom området telemedicin och vård på distans. Målet är att skapa en tillgänglig och jämlik vård för länets invånare oavsett var man bor.

I Västerbotten är den främsta drivkraften för att utveckla vård på distans de långa avstånden och den stora delen glesbygd.

Vård på distans ger många vinster och är motiverat inte bara i glesbygd. Nedan beskrivs några av de viktigaste effekterna ur invånar-, vård- och samhällsperspektiv. 

Rekommenderad läsning om vård på distans i Västerbotten

Kartläggning, vård på distans, pdf 
Telemedicine Survey in the County Council of Västerbotten

Sammanställning av arbetet i Region Västerbotten i en stor kartläggning där vi beskrivit ett 40-tal olika arbetssätt.

Nytta för invånaren

Vård på distans bidrar till en tillgänglig och jämlik vård

Genom att erbjuda vård på distans får invånarna, exempelvis med tjänster i eller nära hemmet, tillgång till specialistkompetens som i dag endast erbjuds på sjukhusen. Tillgänglighet är dock inte bara en avståndsfråga. Även i tätort har många invånare av olika skäl svårt att ta sig till sin vårdgivare, och vård på distans kan också här göra vården betydligt mer tillgänglig och jämlik.

Vård på distans bidrar till bibehållen eller ökad vårdkvalitet

Vård på distans kan aldrig ersätta traditionell vård men alla de verksamheter som infört vård på distans i daglig rutin vittnar om att deras insatser når samma goda resultat som fysiska möten. Eftersom patienten dessutom slipper långa resor och bättre kan styra över sin egen tid innebär modellen många gånger att man kan erbjuda intensivare behandling eller rehabilitering. Eftersom det ofta har positiv inverkan på behandlingsresultatet kan vi konstatera att vård på distans även bidrar till ökad vårdkvalitet.

Vård på distans bidrar till en bättre ekonomi för patienten

Sjukskrivningar och sjukresor kan vara mycket kostsamma för en patient. Genom vård på distans kan patienten slippa onödiga resor och övernattningar som ibland innebär flera dagars sjukfrånvaro. Blir behandlingen dessutom mer effektiv med bättre följsamhet till behandling och rehabilitering kan patienten snabbare komma tillbaka till arbetet.

Nytta för vården

Vård på distans bidrar till att använda vårdens resurser effektivt

Många personalgrupper erbjuder sin kompetens till andra kliniker och orter och tillbringar därför en del tid på resande fot. Vård på distans kan minska behovet att resa och frigöra tid för patienter som har störst behov av det fysiska mötet.

I Region Västerbotten har vi höga kostnader för patientresor. Genom att effektivt använda vård på distans, t.ex genom att följa upp blodtryck eller testa blodvärden i eller nära hemmet, eller använda videokonferens för uppföljning och rehabilitering kan vi minska antalet onödiga patientresor och därmed minska kostnaderna för sjukresor.

Vård på distans kan leda till att utjämna vårdköer

Vård på distans gör det möjligt för exempelvis specialister att erbjuda sitt stöd till orter som saknar denna specialitet, men också till orter med längre väntetider. På detta sätt kan vård på distans bidra till en utjämning av vårdköerna och därmed en mer jämlik vård.

Vård på distans bidrar till att höja kompetensen

Konsultationer är en vanlig form av vård på distans som innebär att en specialist erbjuder stöd till en mindre erfaren kollega eller en vårdenhet som helt saknar denna kompetens. En underskattad effekt av detta arbetssätt är det undervisningsmoment som konsultationen innebär och erfarenheten har visat att kompetensen hos mottagaren ofta ökar, ibland till den grad att stödet inte behövs i samma utsträckning. 

Nytta för samhället

Vård på distans bidrar till en mer klimatvänlig hälso- och sjukvård

Att mötas på distans minskar resandet som i sin tur minskar hälsosektorns koldioxidutsläpp. Det gäller även när man tar hänsyn till produktion och drift av de videokonferenssystem och IT-lösningar som möjliggör vård på distans. Miljöeffekten är tydlig redan vid relativt korta avstånd och vård på distans kan därmed säga vara ett miljövänligt arbetssätt även i tätort, där de negativa hälsokonsekvenserna av trafik dessutom är som störst.

Vård på distans leder till en bättre samhällsekonomi

De stora ekonomiska vinsterna av vård på distans ligger inom samhället i stort. I Västerbotten har vi påvisat att vård på distans kan påverka vårdkvaliteten i en positiv riktning, exempelvis genom effektivare rehabilitering efter stroke och kirurgiska ingrepp. I sin tur kan det ge snabbare återgång i arbete, färre sjukdagar och minskat produktionsbortfall, färre sjukresor och minskat behov av anhörigstöd eller hemtjänst.