Behandling i och nära hemmet

Rehabilitering är ett område där vård på distans fått stort genomslag. Många verksamheter erbjuder i dag delar av behandlingen direkt mot patienten hemma eller i närmaste hälsocentral.

Kognitiv beteendeterapi

På Storumans sjukstuga erbjuder vi patienter på andra orter i inlandet KBT-behandling via video. Terapeuten kopplar upp sig med webbkamera från sitt kontor till patienten som befinner på sjukstugan på sin hemort. Första mötet sker fysiskt men därefter möts vi via video.

Förutom att modellen ökar tillgängligheten kan arbetssättet minska sårbarheten i vården vid exempelvis sjukdom och vakanser. Dessutom besparas patienten och/eller behandlaren långa resor. Det ger positiva effekter för individen, hälso- och sjukvården och samhället genom minskad sjukfrånvaro, lägre resekostnader och minskad miljöbelastning.

Arbetssättet startade som en pilot men är idag genomfört inom ramen för rehabgarantin. Under 2016 deltar vi på Storumans sjukstuga också i ett pilotprojekt där patienterna får KBT-behandling via video i sina hem via regionens e-tjänster på 1177.se.

Handrehabilitering

Vi erbjuder patienter som behöver rehabilitering efter skador eller kirurgiska ingrepp i hand och arm träning via video i hemmet eller på närmaste hälsocentral. Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut kopplar upp sig från Nus mot patienternas egna datorer eller iPads i hemmet. De som inte har tillgång till teknik eller behöver stöd med uppkoppling använder videokonferenssystem på hälsocentralen. Erbjudandet om distansuppkoppling ges till utvalda grupper och patienter med långvariga rehabiliteringsbehov både i Västerbotten och övriga regionen.

Arbetssättet är rutin sedan 2009 och cirka 10 procent av de patienter som rehabiliteras vid enheten får delar av åtgärderna på distans. Handrehabiliteringen följer också upp påbörjade åtgärder samt ger konsultationsstöd på distans till kollegor vid hälsocentraler och sjukstugor.

Några av vinsterna är att en likvärdig rehabilitering ska kunna erbjudas till samtliga patienter oavsett bostadsort och att patienten ges större möjlighet att styra över sin egen tid och på så sätt bättre kunna passa in rehabiliteringen i vardagen. Även miljövinster och minskade kostnader för resor och övernattningar lyfts.

Smärtrehabilitering

Omkring 10 procent av Sveriges befolkning lider av långvarig smärta, vilket motsvarar nästan 60 procent av alla långtidssjukskrivningar. Smärta innebär lidande på många plan, den kan ge såväl fysiska som psykiska och sociala problem.

Omkring 320 personer, de flesta i åldrarna 18–65 år med långvarig icke cancerrelaterad smärta remitteras varje år från hela länet till Rehabiliteringsmottagningen vid Smärtrehab på Nus. Cirka 80 av dessa deltar i rehabiliteringsprogram.

Basen i programverksamheten utgörs av ”coping”, ergonomi och fysisk träning. Basal kroppskännedom är en av de metoder som används. Metoden har god evidens för bestående förbättring av smärttillståndet, särskilt vid behandling i grupp. Flera långväga patienter avstår dock från att delta i rehabiliteringsprogram då de ofta kan ha svårt att vara borta hemifrån i långa perioder.

2011-2014 pågick ett EU-finansierat projekt, ITTS fysioterapi i grupp på distans med hjälp av videoteknik var en del. Arbetssättet var helt nytt och man arbetar nu på att utveckla och anpassa metodiken för att kunna införa det i sitt rehabiliteringsprogram. Som ett resultat av projektet erbjuds långväga patienter redan nu teamträffar eller individuella träffar med sjukgymnast, psykolog, arbetsterapeut eller socionom på distans från sin hälsocentral.

Logopedibehandling

Under mitten av 2000-talet utvecklade logopedmottagningen vid Nus ett koncept för att rehabilitera patienter med röst- och talstörningar på distans. Konceptet kom ursprungligen till eftersom logopederna var för få för att täcka behoven i länet. Idag är arbetssättet väl integrerat i den kliniska verksamheten och det är lika naturligt att möta patienten via video som på mottagningen. Arbetssättet är också ett naturligt inslag i logopedutbildningen.

Distansbehandlingen erbjuds i dag patienter i alla åldrar för ett stort antal diagnoser, inklusive afasi, dysartri och dyslexi. Behandlingen kan ges i hemmet eller på närmaste hälsocentral. På så vis erbjuder vi en mer jämlik vård samtidigt som våra logopederna kan arbeta mera effektivt och utjämna köer till logoped i olika delar av länet.

Att mötas på distans ger också möjlighet till intensivare behandling vilket bevisat ger större effekt. Logopedi på distans var en del i EU-projektet ITTS. Därmed spreds arbetssättet till flera europeiska länder och modellen är sedan 2014 etablerad i delar av Skottland, Irland och Nordirland.