Multidisciplinära ronder

Vid multidisciplinära ronder samlas olika yrkesgrupper för att gemensamt besluta om bästa behandlingsstrategi för en patient. Ronderna bedrivs i stor omfattning vid Norrlands universitetssjukhus, Nus. Många är lokala, men allt fler omfattar ett eller flera sjukhus i norra sjukvårdsregionen. Vissa är också nationella.

Med videokonferensteknik kopplar deltagarna upp sig med ljud och bild och kan på så sätt prata med varandra och ta del av samma röntgenbilder, patologiska snitt och journalanteckningar. De flesta konferenser rör cancer och deltagarna representerar ett stort antal verksamheter. Exempel är kirurgi, onkologi, radiologi, patologi, medicin, ortopedi, öron-näsa-hals, tandvård, lungmedicin, thoraxkirurgi, endokrinologi, gynekologi och klinisk fysiologi. Det finns även ronder som endast involverar enstaka yrkeskategorier inom ett specifikt område, exempelvis hud. Många av konferenserna går till på likartat sätt och endast ett urval är inkluderade i kartläggningen.

Carcinoidrond

Regional rond som är etablerad sedan många år och omfattar patienter med neuroendokrina tumörer i norra sjukvårdsregionen. Vanligtvis deltar Nus, Östersunds sjukhus och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Akademiska sjukhuset arbetar mest med denna tumörform i Sverige. Även övriga sjukhus i norra regionen är dock inbjudna att delta. Deltagande sker via videokonferens och gör att man kan visa röntgenbilder och patologiska preparat simultant. Endokrinologer, radiologer, onkologer, kirurger, och patologer deltar för att diskutera patientfall och komma till konsensus om behandling och få ett bättre behandlingsunderlag.

LOT-rond, lung/onkologi/thorax 

Regional rond som omfattar de patienter i norra sjukvårdsregionen som har tumörer i lunga och thorax. Sedan 2009 har lungklinikerna vid Nus, Sunderby, Östersunds och Sundsvalls sjukhus deltagit i ronden via videokonferens på lika villkor. Olika yrkesgrupper inom onkologi, thoraxkirurgi, radiologi, patologi och lungmedicin deltar också. Patienterna rondas både före och efter kirurgiska ingrepp. Vinsterna är bland annat att utredningstiderna för patienterna kan bli kortare, att varje sjukhus får möjlighet att diskutera sina patienter och att ansvaret för återkoppling till patienterna blir tydligare. Ronden är ett forum där all relevant kunskap samlas vilket bidrar till en kvalitetssäkring för lika vård i regionen.

Hematologirond

Patologen vid Nus deltar vid ett 60-tal ronder varje vecka inom olika områden. Hematologironden som samordnas av Laboratoriemedicinskt centrum vid Nus är rutin sedan slutet av 1990-talet och hålls två gånger per månad via video. Sjukhusen i norra regionen anmäler in patientfall till ronden. Läkare från patologen och hematopatologer vid Nus deltar tillsammans med hematologer från exempelvis sjukhusen i Sunderbyn, Östersund och Skellefteå. Ibland deltar även biomedicinska analytiker och genetiker i ronden.

Bröstkonferens

Den multidisciplinära bröstkonferens som sker från Nus med uppkoppling till Skellefteå lasarett startade redan i slutet av 1990-talet som en av de första ronderna med distansmedverkan. Här handläggs patienter med bröstcancer eller misstänkt bröstcancer och samtliga patienter diskuteras på konferens före och efter operation/behandling enligt nationella riktlinjer. Det är i huvudsak patienter från Västerbotten men ibland även patienter som remitterats från regionen.

Vid Nus deltar radiolog, patolog, onkolog, kirurg, kontaktsjuksköterska, operationsplanerare, forskningssjuksköterska och studenter. I Skellefteå deltar kirurg, kontaktsjuksköterska och sekreterare. En stor vinst är att det sker en multidisciplinär diskussion som underlag till ett konferensbeslut. Andra vinster är kompetensutveckling, förbättrad dialog mellan verksamheterna och god följsamhet till de nationella riktlinjerna.

Ronder inom dialysverksamhet

Specialistläkare vid Nus håller ronder på distans med personal på dialysavdelningen vid Lycksele lasarett där det inte finns nefrolog i tjänst mera än 50 procent av tiden. Arbetssättet etablerades 2011 med stöd av EU-projekt ITTS där samtliga tre dialysavdelningar i länet deltog. Ronden sker via en mobil videokonferensutrustning vilket gör att man kan välja den lokal som för tillfället lämpar sig bäst.

Arbetssättet är idag rutin. Under semesterperioder hålls ronder i begränsad omfattning även mot dialysavdelningen i Skellefteå.

Njurpatologirond

Sedan drygt tio år har Medicincentrum vid Nus ronder inom njurpatologi med Karolinska universitetssjukhuset, KS. Njurbiopsier från patienter i Umeå skickas till patolog på KS för bedömning. En gång i månaden hålls en rond där njurpatologen vid KS via video visar preparatet och patientfallet diskuteras. Samtliga patienter inom diagnosområdet tas upp på ronden. Vinster med arbetssättet är bland annat att patienterna tas om hand snabbare, kortare tid till provsvar och att personalen vid Nus ökar sin kompetens. Sedan 2014 deltar även Östersunds sjukhus. Från Nus deltar njurläkare, ST-läkare samt kandidater.

Njurtransplantationsrond

Sedan ett antal år tillbaka håller Nus och Sahlgrenska universitetssjukhuset gemensamma njurtransplantationsronder. Via videokonferens diskuterar man patienter från norra regionen som njurtransplanterats vid Sahlgrenska. Ronderna hålls varannan månad och även Östersunds sjukhus deltar. Vid klinisk indikation tar man njurbiopsier från patient på Nus och njurläkare och njurtransplantationssköterska vid Nus diskuterar patientfallet tillsammans med specialiserad transplantationsläkare vid Sahlgrenska. Även ST-läkare och kandidater deltar. Vinster med arbetssättet är liksom vid njurpatologironderna snabbare omhändertagande av patienterna, kortare tid till provsvar och kompetenshöjning hos personalen i vid Nus.

Sarkomrond

I Sverige finns fem sarkomcentrum med uppgift att diagnostisera och behandla tumörer inom huvudsakligen extremiteter, buk- och bålvägg samt bäcken. De hanterar även vissa tumörer i buk och bakomliggande organ liksom i brösthålan, nack- och skulderregionen och i viss utsträckning även ryggraden. 

Vid Nus hålls en gång per vecka en sarkomrond som innefattar patienter från norra regionen. Omkring 400 remisser kommer årligen till ortopedkliniken vid Nus och de flesta patienter diskuteras på ronden. Vid ronden deltar regelbundet representanter för onkologi, barnonkologi, ortopedi, radiologi och patologi. Dessutom deltar kontaktsköterskor och kandidater. Beroende på fallens karaktär deltar också representanter för andra specialiteter, till exempel öron-näsa-hals, handkirurgi, kärlkirurgi, allmänkirurgi och thorax.

För att möjliggöra deltagande av patolog vid varje tillfälle deltar sarkompatolog för närvarande med
uppkoppling från sitt hem i Göteborg. Sarkompatologen kopplar upp sig via video med två datorer varav
en med webbkamera. Det möjliggör fullvärdigt deltagande i ronden samt möjlighet att visa scannade histopatologiska bilder.

Glasen scannas vid patologen på Nus och sarkompatologen har tillgång till dessa via VPN-uppkoppling. Patologen medverkar också på plats vid Nus några gånger per månad. Regionens sjukhus kan också koppla upp sig till ronden men har inte använt möjligheten ännu.

Konferenser inom colorektalområdet

Inom colorektalområdet, det vill säga tjocktarms-, ändtarms- och analcancer, har man vid Nus under lång
tid bedrivit multidisciplinära konferenser med patologer, onkologer, kirurger, radiologer och kontaktsjuksköterskor för alla patienter från Umeå och Skellefteå.

Sedan 2009 kan man delta på distans och utöver Nus deltar också Skellefteå lasarett och Östersunds sjukhus. Genom den gemensamma konferensen får alla patienter samma förutsättningar för beslut om behandling oavsett bostadsort. Utöver att arbetssättet bidrar till en jämlik vård är den största vinsten att patienten bedöms gemensamt av samtliga discipliner och är färdigutredd inför behandling eller operation.

Strålbehandlingsronder

Under uppbyggnaden av strålbehandlingen vid Sundsvalls sjukhus år 2000 etablerades en multidisciplinär rond, så kallad distribuerad strålbehandlingsrond, mellan Nus och Sundsvalls sjukhus. Huvudsyftet var att ge stöd i dosplaneringen till verksamheten i Sundsvall. I dag bedriver sjukhuset där en helt oberoende strålbehandlingsverksamhet men ronden kvarstår, bland annat för att den bidrar till kompetensutveckling hos involverade yrkesgrupper. Alla patienter som ska strålbehandlas tas upp på ronden som därmed även bidrar till en mer jämlik vård. Ronden hålls två gånger i veckan med framförallt onkologer, sjuksköterskor och fysiker vid båda orterna men även studenter.

Inom radioterapin finns även en nationell rond för alla barn som ska strålbehandlas. Alla sjukhus i landet med strålbehandling deltar. Ronden hålls varannan vecka och syftar till att säkerställa att alla barn får tillgång till bästa tänkbara kompetens och behandling. 

Då det många gånger rör sig om ovanliga sjukdomar bidrar ronden till kompetenshöjning hos deltagarna och ökad vårdkvalitet och patientsäkerhet genom möjligheten till second opinion.

Gemensamma telemedicinska ronder är även en viktig del vid det nationella centrumet för avancerad strålbehandling, Skandionkliniken i Uppsala. Där erbjuder man behandling med protonstrålning till patienter från hela landet med tumörer nära känsliga organ i exempelvis huvud, bröst eller buk. Centrumet bygger på distribuerad kompetens och är en gemensam satsning mellan Sveriges sju region med universitetssjukhus.

Skandion erbjuder förutom en nationell mötesplats även ett gemensamt system för informationsöverföring och dosplanering för att förenkla samarbetet mellan sjukhusen ytterligare.

Regional hudrond

En gång i månaden hålls en regional hudfotorond, där hudklinikerna vid Nus och sjukhusen vid Östersund, Sunderbyn och Sundsvall deltar. Ronden är rutin sedan januari 2014 och sker via videokonferens med möjlighet att visa kliniska bilder. På ronden tas svåra patientfall upp och specialisterna diskuterar gemensamt fortsatt handläggning och behandling.

Vinsterna är bland annat snabbare handläggning av patienterna och en mer jämlik vård i regionen.

Accessmöten inom dialysverksamhet

Inom dialysverksamheten hålls så kallade accessmöten via videokonferens med läkare och biomedicinsk analytiker från fyslab, läkare och sjuksköterska från dialysen samt kärlkirurg och läkare från IR-lab. Verksamheten omfattar Nus, Skellefteå och Lycksele lasarett.

Syftet är att planera accessen till dialyspatienternas blodbana samt att delge varandra nyheter och diskutera nya eller förändrade rutiner. Arbetssättet etablerades 2010 och mötena hålls fyra gånger per år där 4–5 patienter handläggs varje gång. Bättre samarbete mellan yrkeskategorierna och förbättrad accessvård för dialyspatienterna är några av vinsterna.