Planering över året

För att styra utvecklingen i regionen sätter regionfullmäktige mål för vad man vill att organisationen ska uppnå under en mandatperiod. Regionfullmäktige tar även fram en budget som fördelar pengarna. Allt detta kallas för planerings- och budgetprocessen. Här kan du läsa om hur arbetet med planering och budget går till inför ett kommande år.

Arbetet med mål, budget och investeringar ska ge verksamheten bra förutsättningar för att göra en egen långsiktig planering. Det ska vara tydligt när olika aktiviteter ska genomföras samt hur och varför det görs. Här följer en beskrivning av de olika stegen i planeringen inför ett kommande år och när de genomförs. En översyn av processen kommer att göras under 2023.

Planeringsförutsättningar

Det är dokumentet som ligger till grund för den politiska planeringen som regionfullmäktige gör med en regionplan och de olika nämnderna i sina nämndsplaner. Dokumentet, som tas fram av tjänstepersoner, ger politiken en bild av de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna inför kommande år. Det är ett stöd för politikerna så att de kan ta hänsyn till förändringar som påverkar verksamhet, ekonomi och befolkningens behov när de prioriterar och fördelar resurser.  Arbetet med att ta fram planeringsförutsättningarna startar tjänstepersonerna i augusti det vill säga ett och ett halvt år innan det aktuella planeringsåret I februari presenteras det färdiga dokumentet på en kickoff för politiker och ledande tjänstepersoner.

Regionplan

Med planeringsförutsättningarna som utgångspunkt pekar regionfullmäktige ut den övergripande riktningen för organisationen i regionplanen. Planen innehåller övergripande mål för organisationen under mandatperioden samt riktade uppdrag och budget till nämnderna. Regionplanen beslutas normalt på fullmäktiges sista möte innan sommaren varje år med undantag för valår då tidplanen kan se annorlunda ut.

Nämndernas planer

Med regionplanen som grund bryter varje nämnd ner de mål och den budget som fullmäktige beslutat om. Arbetet börjar redan under våren och respektive nämnd fattar beslut om sin plan senast i mitten på oktober med undantag för valår. Planen innehåller delmål och uppföljning samt den budget som fördelats till nämnden. För att nämndernas olika planer tillsammans ska ge en bra utveckling i den riktning fullmäktige pekat ut koordineras planerna för att skapa en samlad kraft i viktiga prioriteringar.

Verksamheternas planering

När nämndernas planer är beslutade är det dags för verksamheterna att planera sin budget. Under oktober, november och december tar alla verksamhets- och avdelningschefer fram planer för det kommande året. Här deltar medarbetare och stödfunktioner för att planen ska bli så bra som möjligt. Verksamhetsplanerna och budgeten ska också samverkas med facket innan de blir godkända.