Folkhälsobidrag

Folkhälsoarbetet i regionen är viktigt och bedrivs av en mängd aktörer. Tillsammans kan vi bidra till att stärka individer att påverka sin livssituation, öka sin livskvalitet och delta i samhällsutvecklingen. Inför 2022 är det möjligt för ideella organisationer att ansöka om medel för att utveckla och bidra till folkhälsan bland befolkningen i Västerbottens län.

Ansökning av bidrag för 2022

Folkhälsobidraget är ett så kallat aktivitetsbidrag som riktas till avgränsade aktiviteter. Aktiviteterna ska vara förebyggande och/eller hälsofrämjande med anknytning till folkhälsa och med fokus på informations- och kunskapsspridning. Syftet med medlen är att stödja och stimulera ideella organisationer vars arbete kompletterar regionens folkhälsoarbete och bidrar till att uppfylla regionens mål inom området.

Mer information om bidraget, vilka som har möjlighet att ansöka, maxbelopp, ansökningsblankett med mera går att hitta i dokumenten nedan:

Information om folkhälsomedel 2022

Ansökningsblankett Folkhälsobidrag för 2022 i word 

Ansökningsblankett Folkhälsobidrag för 2022 i PDF 

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Ansökan skickas in senast den 8 oktober 2021 till diariet@regionvasterbotten.se. Märk ansökan ”Folkhälsobidrag 2022”.

Därefter handlägger vi ansökningarna och meddelar er senast utgången av december 2021 om ni blivit beviljade medel.

Rapportering av beviljade bidrag för 2021

Uppföljning av beviljade bidrag sker årligen. De projekt som beviljades för 2021 ska komma in med återrapportering senast april 2022.

Maria Falck Enhetschef
E-post
maria.falck@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 71 93