Frihet från våld i nära relationer

Våld i nära relationer bidrar till ohälsa och stort mänskligt lidande. Hälso- och sjukvården har ett stort ansvar i att upptäcka våld och ge stöd och hjälp till de som blivit utsatta. Region Västerbotten arbetar systematiskt för tidig upptäckt och förebyggande av våld.

Hjälp och stöd

Att bli utsatt för våld påverkar hälsan. Våldet kan ge akuta fysiska skador, men också olika typer av långvariga besvär. Det finns hjälp att få för att ta sig ur relationen och för att må bättre. Det finns också hjälp att få för dig som utövar våld och vill förändra ditt beteende.

Hjälp och stöd för våldsutsatta, närstående och våldsutövare på 1177.se
Foto: Cecilia Lundgren

Styrande dokument för regionens arbete med våld i nära relationer

Som stöd till hälso- och sjukvården har regionen sedan 2007 haft vårdprogram för arbetet med våld i nära relationer. Under 2020-2021 har ett arbete inletts för att göra om detta till riktlinjer och rutiner enligt regionens ledningssystem LITA. I december 2021 fastställdes de första delarna i detta arbete, en riktlinje för Våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och sexuellt våld och en rutin för identifiering, bemötande, stöd och behandling till våldsutsatta vuxna.

De delar i vårdprogrammet som rör barn och våldsutsatthet, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål är fortfarande giltiga men kommer fortlöpande att ersättas av nya dokument i LITA under 2022 och 2023.

Lokal arbetsgrupp våld i nära relationer

Den lokala arbetsgruppen (LAG) för våld i nära relationer är en del av regionens kunskapsstyrning. I gruppen sitter experter inom våldsområdet från olika delar av regionens verksamhet. Rådet arbetar med vårdprogram, utbildning, dokumentation och liknande frågor på strategisk nivå. Gruppen bildades under 2015, då under benämningen expertråd.

Bry dig - kampanj för att uppmärksamma tidiga tecken på våldsutsatthet

 

 

Vid årsskiftet till 2016 lanserades kampanjen Bry dig för att uppmärksamma tidiga tecken på våldsutsatthet och våldsutövande. Sedan dess har kampanjen blivit ett årligt återkommande inslag och har utvecklats med fler kampanjfilmer. Kampanjen har ett åskådarperspektiv och vill visa att alla kan göra skillnad genom att reagera på tidiga tecken för våldsutsatthet och våldsutövande. Genom reklamfilm på bio, annonser i sociala medier och affischer sprids budskapet. Kampanjen genomförs i samarbete med Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå kommun, Skellefteå kommun och Centrum mot våld i både Umeå och Skellefteå.

Kampanjsida för Bry dig! på 1177.se

Sofia Elwér Jämställdhetsstrateg, medicine doktor i folkhälsovetenskap
E-post
sofia.elwer@regionvasterbotten.se
Maria Stefansson Hälsoutvecklare
E-post
maria.stefansson@regionvasterbotten.se