Alkohol och droger

Att förebygga och uppmärksamma riskbruk av alkohol och användning av droger utgör en viktig del av regionens arbete för att främja goda levnadsvanor och bidra till en god hälsa. Inom Region Västerbotten eftersträvar vi att systematiskt fråga de människor vi möter inom hälso- och sjukvården om deras alkoholvanor med utgångspunkt i nationella riktlinjer.

Hjälp och råd om alkohol och droger

Nationell ANDT-strategi

Nationell ANDT-strategi: En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025

Nationella riktlinjer

Riskbruk av alkohol omfattas av socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder som riktar sig mot hälso- och sjukvården. Dessa riktlinjers åtgärdsnivåer består av enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal. De rådgivande samtal som förordas vid riskbruk beskrivs som en dialog mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och patienten på vanligtvis 10-15 minuter. Riktlinjerna från 2018 finns här:

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Länssamråd

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i länet. Som en del av detta arbete leder länsstyrelsen en länssamrådsgrupp där regionen och andra relevanta aktörer inom området ingår. 

Länsomfattande förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel Länsstyrelsen i Västerbotten

Cecilia Edström Hälsoutvecklare, fysioterapeut
E-post
cecilia.edstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-270 04 52