HLT - Hälsa, Lärande och Trygghet

Barn och unga mellan 0 och 16 år som riskerar eller har en psykisk ohälsa erbjuds ett så tidigt samordnat stöd som möjligt för att minska behovet av mer omfattande insatser senare. För att nå den målsättningen har det skapats en Första Linje av tvärprofessionella arbetsgrupper mellan för- och grundskola, elevhälsa, socialtjänst och hälsocentral/sjukstuga i ett antal olika kommuner.

HLT är en strukturerad samverkansmodell mellan regiondrivna hälsocentraler/sjukstugor och ett antal kommuner inom Västerbottens län. HLT-begreppet bygger på verksamheternas olika ansvar och uppdrag, där hälsocentraler/sjukstugor står för området Hälsa, skola och elevhälsa står för Lärande och socialtjänst står för Trygghet.

Hälsa, Lärande och Trygghetsmöten, så kallade HLT-möten, finns nu i flera kommuner i länet: Åsele, Lycksele, Vindeln samt Vännäs kommun. Anderstorp i Skellefteå har ett HLT-team och Nordmalings samt Storumans kommun är i uppstart.  Umeå är den kommun som initierat och byggt upp strukturen i HLT-modellen under några år och numera finns HLT-team på åtta olika områden.  

– En av samhällets viktigaste uppgifter är att i samverkan med föräldrar/närstående ge varje barn så goda förutsättningar som möjligt och att de därmed, utifrån sin bästa förmåga, utvecklar vad som krävs för att leva ett gott liv. Vi är stolta över att Region Västerbottens primärvård tillsammans med flera kommuner i Västerbotten nu är föregångare nationellt när det gäller detta arbete, säger primärvårdens processledare Lillemor Eriksson och Ulrika Granskog, utvecklingsledare vid socialtjänstens individ- och familjeomsorg i Umeå.

– Det är ofta flera olika verksamheter som behövs för att hjälpa de barn och unga som har, eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Hjälpen behöver därför vara lättillgänglig och samordnad.

Genom regelbundna, strukturerade samverkansmöten mellan kommunal skola, elevhälsa, socialtjänst och hälsocentral/sjukstuga skapas förutsättningar för att fler barn och unga ska få rätt insats, på rätt nivå och i rätt tid.

HLT-områden inom Västerbottens län

Följande hälsocentraler/sjukstugor har HLT-team och regelbundna möten inom Region Västerbottens primärvård tillsammans med omkringliggande skolområden och socialtjänst:

 • Ålidhems hälsocentralIllustration över tre barn som står på gunga
 • Holmsunds hälsocentral
 • Mariehems hälsocentral
 • Ersboda hälsocentral
 • Tegs hälsocentral
 • Hörnefors hälsocentral
 • Backens hälsocentral
 • Sävar hälsocentral
 • Vännäs hälsocentral
 • Åsele sjukstuga
 • Stenbergska hälsocentral
 • Anderstorps hälsocentral
 • Vindelns hälsocentral

HLT-samverkan i Umeå leds av en gemensam styrgrupp som representerar respektive verksamhet för alla åtta HLT-områden. För varje område och HLT-team finns lokala ledningsgrupper med chefsrepresentanter från kommun och primärvård.  För övriga kommuner i länet finns vanligtvis en ledningsgrupp för varje kommun.

För att kunna ta del av samarbetet behöver barnet/ungdomen vara listad vid regionens hälsocentral/sjukstuga samt gå i kommunal för- eller grundskola. Dock kan lokala avvikelser finnas.

Första linjens uppdrag

Enligt SKL:s definition av Första Linjen är det den eller de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först ta emot ett barn, ungdom eller dess familj som söker hjälp för ett problem. Det gäller vare sig problemet har medicinska, psykosociala och/eller pedagogiska orsaker. Det kan vara primärvård, socialtjänst och skola.

Skolan och dess elevhälsa arbetar på generell nivå och möter alla barn. Uppdraget för elevhälsan är främst hälsofrämjande och förebyggande.

Socialtjänsten utvecklar inom Umeå kommun en Första Linje inom ramen för sitt förebyggande uppdrag och tillsammans med andra aktörer erbjuds ett tidigt och samordnat stöd till barn, unga och familj.

Primärvårdens Första linje

Primärvårdens Första Linje grundar sig på ett politiskt beslut från år 2010 och ansvaret är att erbjuda en god och säker bedömningsfunktion samt att erbjuda behandlingsinsatser till barn och unga när det finns en lindrig till måttlig problematik av psykisk ohälsa. När barn och unga är i behov av insatser från flera eller andra verksamheter är strukturerad samverkan, HLT-möte, en hjälp för att kunna erbjuda ett tidigt och tillgängligt stöd.

Inom ramen för HLT-arbetet görs en första bedömning, stöd och insatser erbjuds barn/unga och deras familjer som inte behöver specialistnivåns resurser. Vilken typ av insatser beror helt på vilken typ av svårigheter eller problem som finns.

Stöd från SKL

Enligt beräkningar som SKL, Sveriges kommuner och landsting, har gjort och presenterat så har 20–30 procent av alla barn och ungdomar någon gång under sin uppväxt behov av insatser på Första Linjen. I de flesta fall kan till exempel hälso- och sjukvården eller skolan själva möta de behoven, men i många fall kan ett problem bara lösas i samverkan mellan två eller flera huvudmän med olika ansvar, uppdrag och kompetenser.

SKL stödjer utvecklingen av en Första Linje och att utveckla en strukturerad samverkan med länets kommuner.

Arbetsmaterial HLT

Arbetsmaterial såsom HLT-broschyr, samtyckesblankett och Sip-blankett finns att hämta på Region Västerbottens intranät. En HLT-handbok håller på att sammanställas på uppdrag av HLT-styrgruppen i Umeå. Information om HLT finns även på flera kommuners intranät.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta:

Lillemor Eriksson
Verksamhetsutvecklare Första linjen, HLT
Område: Psykisk hälsa
Primärvården, Region Västerbotten
E-post: lillemor.eriksson@regionvasterbotten.se
Telefon: 070-399 25 24

Ulrika Granskog
Utvecklingsledare IFO/Processledare HLT
Socialtjänsten Umeå
E-post: ulrika.granskog@umea.se
Telefon: 090-16 19 76, 070-564 55 10