HLT - Hälsa, Lärande och Trygghet

– samverkan för tidigt stöd till barn och deras familjer. Barn 0-16 år (i vissa kommuner 0-17 år) och deras familjer erbjuds ett tidigt och samordnat stöd genom HLT, Hälsa Lärande och Trygghet, för att behov av mer omfattande insatser senare ska minska. HLT utgör en del av första linjen för psykisk hälsa, och består av tvärprofessionella arbetsgrupper, HLT team, med representanter från förskola/för- och grundskola, elevhälsa, socialtjänst, familjecentral/hälsocentral/sjukstuga, Kompetenscentrum mödra- och barnhälsovård (BHV).

Träd med tre personer som aktiverar sig runt om. Illustration.

För att verksamheterna ska kunna samverka, efterfrågas samtycke från vårdnadshavare. HLT teamet träffas för att föreslå vilka professioner och verksamheter som kan bidra med insatser och hjälpa barnet och dess familj på bästa sätt. Inom en vecka efter genomfört HLT-möte får vårdnadshavare återkoppling från mötet och kan få erbjudande om en gemensam träff eller annan hjälp. Fortsatt stöd planeras tillsammans med familjen.

Psykisk ohälsa är en kraftigt växande samhällsutmaning, och det finns ett tydligt behov av att skapa hållbara strukturer och modeller för ett samlat, tidigt stöd till barn och deras familjer. HLT syftar till att säkra tidig upptäckt, hög tillgänglighet, och samordning. Denna strukturerade HLT modell har sedan 2012 implementerats i Västerbottens län i de flesta kommuner.

Att ibland må dåligt är en del av livet och en del av en normal utveckling. Men om måendet hindrar barnet från att göra det hen brukar, behöver det finnas snabb tillgång till stöd och hjälp. Barnets förskola/skolgång, sociala situation, fysisk och psykisk hälsa kan vara anledningar till att ett samordnat stöd av HLT teamet behövs.

Exempel på samordnade insatser som kan erbjudas genom HLT är: anpassade insatser till barnet, föräldrastöd, familjesamtal, föräldra- och barngrupper, kartläggning, kombination av insatser, gemensamma uppföljningar och utvärderingar av insatserna.

Här finns HLT

 • Bjurholm
 • Dorotea
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele

Implementering av HLT i länet

Plan för implementering av HLT

Vill du veta mer om HLT? Kontakta:

Förskola: Förskollärare eller barnskötare

Skola: Lärare/mentor eller rektor

Elevhälsa: Skolsköterska/skolkurator/special- lärare/pedagog

Socialtjänsten: Kommunens växel

Familjecentral: Region Västerbotten eller kommunens växel

Hälsocentral/Sjukstuga/BHV: Region Västerbottens växel

Generella dokument

Samtyckesblankett Region Västerbotten

Samtyckesblankett kommuner

HLT-broschyrer

Film om HLT

Hälsa, lärande och trygghet i Åsele

Uppföljning

Hälsa Lärande Trygghet i Västerbotten Årsuppföljning 2021.pdf

Årsuppföljning 2020 - Hälsa Lärande Trygghet i Västerbotten

 

Jessika Nyström Regional Processledare HLT Västerbotten, Region Västerbotten
E-post
jessika.nystrom@regionvasterbotten.se
Ulrika Granskog Regional Processledare HLT Västerbotten, FoU Välfärd
E-post
ulrika.granskog@umea.se
David Lindholm Lokal processledare Umeå kommun
E-post
david.lindholm.2@umea.se
Vakans Lokal processledare Umeå med kranskommuner
Vakans Lokal processledare Södra lappland
Emma Sjögren Lokal processledare Södra lappland
E-post
emma.sjogren@lycksele.se
Santa Antane Lokal processledare Skellefteå, Norsjö
E-post
Santa.Antane@regionvasterbotten.se
Marie Rönnbäck Lokal processledare Skellefteå, Norsjö
E-post
marie.ronnback@skelleftea.se