Salut-satsningen – för barn och ungas hälsa

Salut-satsningen, som startades i Västerbotten 2005, är en hälsosatsning för barn och ungdomar i linje med regionens mål att Västerbotten ska ha världens bästa och mest jämlika hälsa.

Salut-satsningens syfte

Syftet är att alla barn och ungdomar 0–18 år ska nås av hälsofrämjande insatser under hela uppväxten, med början hos de blivande föräldrarna under graviditeten.

Uppföljning av hälsodata, levnadsvanor och livsvillkor hos blivande föräldrar, barn och ungdomar är en del i satsningen. Befintliga insatser stärks och nya utvecklas och införs för olika åldersgrupper i syfte att förebygga ohälsa (psykisk ohälsa, övervikt, fetma och karies) och främja trygga och goda uppväxtvillkor, goda matvanor och ökad fysisk aktivitet.

Här kan du läsa mer om forskning kopplad till Salut-satsningen

Samverkan

Samverkan mellan mödra- och barnhälsovård, öppen förskola, förskola, grundskola, gymnasium, elev- och ungdomshälsa och folktandvård är grunden i arbetet.

Några exempel nedan:  

• Föräldrastödsprogrammet Vägledande samspel under graviditet och tidigt föräldraskap.
• Hälsoformulär i mödrahälsovården som grund för hälsosamtal om hälsa och levnadsvanor i tidig graviditet.
• En 3-årsenkät på barnavårdscentralen som grund för hälsosamtal om barnets mående, levnadsvanor och utveckling.
• Bodil krokodils verktygslåda, ett pedagogiskt redskap för att främja tandhälsan i förskolan och öppen förskola.
• Elevhälsoenkäter som används inom skolhälsovården som grund för hälsosamtal med eleverna om deras hälsa, levnadsvanor och livssituation.

Presentation of the Salut Programme (in English) 

Kontakta Salut-satsningen vid Folkhälsoenheten

Salut-satsningen
salut@regionvasterbotten.se