Salut i förskolan

Förskolan har en god kontakt med barn och föräldrar och är en viktig aktör för att stärka barns hälsa.

Två små barn åker på bobbycars i en gymnastikhall.
Foto: Patrick Degerman

Öppen förskola

Öppen förskolas uppgift är att erbjuda barn en god pedagogisk gruppverksamhet i nära samarbete med de vuxna besökarna. Att erbjuda tillfälle för föräldrar att utbyta erfarenheter om föräldrarollen. Verksamheten i öppen förskola är också viktig som hälsofrämjande förebild med möjligheter att lyfta fram vikten av barns behov av rörelse, bra matvanor samt ett gott föräldraskap.

Programmet Vägledande samspel är ett förhållningssätt inom öppen förskolas verksamhet för att främja positivt samspel mellan föräldrar och barn.

Förskola

Förskolan har ett uppdrag att ge barn goda förutsättningar för lärande. God hälsa är en av förutsättningarna för lärande och god psykosocial utveckling. Inom förskolan finns det stora möjligheter att påverka barnens hälsa och därmed även lärandet. Förskolan spelar en stor roll för varje barns utveckling och är en verksamhet med stort inflytande i barnets liv.

Förskolan anses vara den samhällsverksamhet som har störst förutsättning att utjämna sociala ojämlikheter. Genom strukturerade och vetenskapligt baserade insatser i förskolan är det möjligt att öka förutsättningarna för barnens lärande. Dessa insatser kan innebära att skapa hälsofrämjande vanor som gör att barnen har goda matvanor, är fysiskt aktiva och utvecklar god psykosocial hälsa. Denna möjlighet gör förskolan till en viktig arena för regionens folkhälsoarbete för barn och ungdomar. Samtidigt är dessa hälsofrämjande vanor angelägna för förskolan, eftersom det är viktiga komponenter för lärande och kunskapsutveckling.